Aftale om regionernes økonomi for 2024 sikrer udviklingen af sundhedsvæsenet

26-05-2023
Nyhed

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2024 som sikrer, at der fortsat investeres i det danske sundhedsvæsen. Aftalen løfter sundhedsområdet med 1,35 mia. kr. Aftalen sætter samtidig en ansvarlig ramme for regionernes anlægsniveau på 6,95 mia. kr. i 2024. Det er også aftalt, at regionerne skal nedbringe deres udgifter til administration.

""

Regeringen og Danske Regioner er med aftalen enige om at løfte den regionale driftsramme til sundhed med 1,35 mia. kr. i 2024.

Aftalen indebærer samtidig, at regionerne skal nedbringe udgifterne til administration med 0,3 mia. kr. i 2024. De frigjorte midler skal anvendes til at finansiere en ekstraordinær ramme til løn- og arbejdsvilkår, så der kan fastholdes flere medarbejdere i den offentlige velfærd. Regeringen og Danske Regioner er i forbindelse hermed enige om at etablere et flerårigt samarbejdsprogram, der skal understøtte regionernes arbejde med at udvikle sundhedsvæsenet inden for de økonomiske rammer og reducere regionernes udgifter til administrative opgaver.

Regeringen har med aftalen desuden prioriteret 67 mio. kr. i 2024 og 165 mio. kr. i 2025 og frem til et samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser. Derudover kommer løftet af regionernes økonomi oven på regeringens udspil til en markant investering i sundhedsvæsenet med et løft på fem mia. kr. i 2030, hvoraf der prioriteres samlet 400 mio. kr. i 2023 og 2024 til en ekstraordinær indsats på kræftområdet og 600 mio. kr. fra 2025 og frem til en ny Kræftplan V.

Regeringen har tidligere afsat to mia. kr. i 2022-2024 med aftalen om akutplanen, der giver regionerne penge til at normalisere ventetiderne, gøre akutmodtagelserne mere robuste og styrke produktiviteten og aktiviteten i sygehusvæsenet. Med aftalen er regeringen og Danske Regioner enige om at fremrykke 350 mio. kr. fra akutaftalens prioritering i 2024 til 2023 med henblik på at fastholde det nuværende høje aktivitetsniveau i regionerne. Danske Regioner bekræfter, at den forudsatte normalisering af ventetiderne realiseres med udgangen af 2024 inden for de aftalte økonomiske rammer.

Aftalen skal samtidig ses i lyset af, at regeringen har sat et arbejde i gang, der skal sikre et velfungerende sundhedsvæsen og understøtte en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Regeringen har blandt andet nedsat Sundhedsstrukturkommissionen, som skal opstille og belyse modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet for at understøtte et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Jeg er glad for, at vi har en aftale, som giver os mulighed for at udvikle vores sundhedsvæsen. Aftalen kommer oveni de fem milliarder kroner som regeringen afsatte til den store sundhedspakke og kræftplan, der blev præsenteret for nylig. Samlet set er der tale om meget store investeringer i vores sundhedsvæsen. Vi har samtidig aftalt et økonomisk ansvarligt regionalt anlægsniveau, som skal ses i sammenhæng med, at dansk økonomi fortsat er ramt af høj inflation.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Vi har indgået en god og ansvarlig økonomiaftale. Vores hovedfokus er fortsat på at få nedbragt de alt for lange ventetider på operationer, og med aftalen kan regionerne fastholde deres høje aktivitet i 2023. Vi skal også have genoprettet patienternes og de pårørendes tillid til kræftbehandlingen. Derfor giver vi nu et særskilt løft til kræftområdet, ligesom vi med aftalen nu tager en række vigtige initiativer for bl.a. mennesker med demens. Og for at robustgøre sundhedsvæsnet yderligere er vi desuden enige om, at der skal uddannes flere læger inden for de specialer, hvor der er lægemangel.

Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

Det er afgørende, at kvaliteten i det danske sundhedsvæsen fortsat udvikles til gavn for borgere og patienter. Derfor er jeg glad for, at vi nu er nået til enighed om en aftale, som sikrer driften af regionernes økonomi for 2024 og samtidig adresserer en række vigtige dagsordener. Jeg glæder mig blandt andet over, at vi fortsætter indsatsen med effektiv udredning af demens såvel nu som i fremtiden. Det er en betydningsfuld dagsorden for samfundet og for borgerne.

Med henblik på at skabe øget forudsigelighed er parterne enige om, at der ekstraordinært aftales en anlægsramme for øvrige anlægsudgifter for både 2024 og 2025. Parterne har med aftalen fastsat et loftsbelagt niveau for øvrige anlægsudgifter på 3,35 mia. kr. i 2024 og 3,75 mia. kr. i 2025 med tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud.

Med aftalen har parterne fastsat et anlægsniveau for kvalitetsfondsbyggerierne med afsæt i et realistisk skøn for afløbet i 2024 svarende til 3,6 mia. kr.

Med aftalen er der dermed blevet fastsat et samlet niveau for de regionale anlægsudgifter på 6,95 mia. kr. i 2024.

Læs Aftale om regionernes økonomi for 2024

Læs Faktaark: Regionernes drifts- og anlægsudgifter

Oversigt over hovedelementer i aftalen

  • Regionernes økonomiske ramme på sundhedsområdet løftes med i alt 1,35 mia. kr. i 2024. Samtidig tilføres der 67 mio. kr. i 2024 og 165 mio. kr. i 2025 og frem til psykiatrien med aftalen.

  • Med henblik på at skabe øget forudsigelighed er parterne enige om, at der ekstraordinært aftales en anlægsramme for øvrige anlægsudgifter for hhv. 2024 og 2025. Med aftalen udgør det fastsatte loftsbelagte niveau for øvrige anlægsudgifter (brutto) 2,5 mia. kr. i 2024 og 2,9 mia. kr. i 2025 med tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Hertil indgår i begge år 50 mio. kr. til investeringer i styrket cybersikkerhed i regionerne og 800 mio. kr. til investeringer i IT og medicoudstyr.

  • Anlægsniveauet til kvalitetsfondsbyggerierne er fastsat med afsæt i et realistisk skøn for afløbet i 2024, svarende til 3,6 mia. kr.

  • Reduktion af regionernes udgifter til administration med 0,3 mia. kr. i 2024 med henblik på at frigøre ressourcer til løn- og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.

  • Etablering af et flerårigt samarbejdsprogram mellem regeringen og Danske Regioner, der skal understøtte regionernes arbejde med at nedbringe administrationsudgifterne.

  • Enighed om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug. Dertil enighed om at omlægge de særlige pladser til 88 pladser i et længerevarende regionalt tilbud i den almene psykiatri målrettet samme målgruppe.

  • Regeringen har ekstraordinært løftet regionernes likviditet med 1,5 mia. kr. i 2024 samt forhøjet regionernes pulje til refinansiering af regionale afdrag med 300 mio. kr. ekstra i 2024.