Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov for 2023

10-05-2023
Nyhed

Økonomisk Redegørelse, maj 2023 samt finansloven 2023, forventes offentliggjort inden for de kommende uger. Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for offentliggørelsen af publikationen af de konjunkturbetingede ændringsforslag til finanslovforslaget.

Finansministeriet set fra Slotsholmsgade

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2023 fremgår af Tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov skønnes til 92 mia. kr. i 2023. Statens samlede finansieringsbehov består – ud over nettofinansieringsbehovet – af afdrag på statsobligationer og transaktioner med de statslige obligationsfonde forvaltet af Nationalbanken, herunder eksempelvis opkøb af almene boligobligationer. Skønnet for finansieringsbehovet er stort set uændret i forhold til Økonomisk Redegørelse, marts 2023.

Nedjusteringen i skønnet for nettofinansieringsbehovet dækker over tre effekter. Den ene effekt er en forbedring af skønnet for DAU-saldoen på 3 mia. kr., hvoraf 1 mia. kr. ikke har likviditetseffekt i 2023. Derudover bidrager opdaterede skøn for afskrivninger på skatter og afgifter også til en reduktion i nettofinansieringsbehovet i 2023 med 5 mia. kr. I modsat retning trækker øgede forventede udbetalinger ifm. genudlån på 3 mia. kr.

Finansieringsbehovet dækkes gennem låntagning eller ved træk på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov
  Marts 2023 Maj 2023
Mia. kr. 1) 2023 2023
Nettofinansieringsbehov -17 -24
Afdrag langfristet gæld 2) 75 81
Afdrag kortfristet gæld 3) 16 16
Transaktioner i de statslige fonde -0 -0
Opkøb af almene boligobligationer 18 18
Finansieringsbehov 92 92

1) Grundet afrunding summer delelementer ikke nødvendigvis til totaler.

2) Afdrag på langfristet gæld er inklusive nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb af langfristet gæld med udløb uden for året.

3) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udeståendet i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, marts 2023 og maj 2023.