Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov for 2023

22-03-2023
Nyhed

Økonomisk Redegørelse, marts 2023, offentliggøres den 23. marts. Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse.

""

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2023 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov skønnes til 92 mia. kr. i 2023. Statens samlede finansieringsbehov består – ud over nettofinansieringsbehovet – af afdrag på statsobligationer og transaktioner med de statslige obligationsfonde forvaltet af Nationalbanken, herunder eksempelvis opkøb af almene boligobligationer. Skønnet for finansieringsbehovet er nedjusteret med 36 mia. kr. i forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2022.

Nedjusteringen i skønnet for nettofinansieringsbehovet afspejler overordnet set tre effekter. Den ene effekt er en betydelig forbedring af skønnet for DAU-saldoen, som følger af en generel opjustering af det forventede skatteprovenu. I modsat retning trækker øgede forventede udbetalinger ifm. genudlån samt den forventede effekt af den politiske aftale om udskudte skattebetalinger. Disse to effekter forventes dog kun delvist at modgå effekten af forbedringen i DAU-saldoen.

Finansieringsbehovet dækkes gennem låntagning eller ved træk på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov
  August 2022 Marts 2023
Mia. kr. 1) 2023 2023
Nettofinansieringsbehov -6 -17
Afdrag langfristet gæld 2) 80 75
Afdrag kortfristet gæld 3) 35 16
Transaktioner i de statslige fonde -0 -0
Opkøb af almene boligobligationer 19 18
Finansieringsbehov 128 92

1) Grundet afrunding summer delelementer ikke nødvendigvis til totaler.

2) Afdrag på langfristet gæld er inklusive nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb af langfristet gæld med
udløb uden for året.

3) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udeståendet i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, marts 2023.