Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov for 2024

15-05-2024
Nyhed

Økonomisk Redegørelse, maj 2024 offentliggøres d. 16. maj. Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for offentliggørelsen af Økonomisk Redegørelse.

København

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2024 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov skønnes til 49 mia. kr. i 2024. Statens samlede finansieringsbehov består – ud over nettofinansieringsbehovet – af afdrag på statsobligationer, transaktioner i de statslige fonde samt opkøb af almene boligobligationer.

Skønnet for finansieringsbehovet er nedjusteret med 28 mia. kr. i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2023. Denne ændring kan dels henføres til den skønnede forbedring i nettofinansieringsbehovet og dels til nedjusterede skøn for det samlede afdrag på den kort- og langfristede gæld., jf. tabel 1.

Finansieringsbehovet (brutto) dækkes gennem låntagning eller ved træk på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Tabel 1.  Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov
  December 2023 Maj 2024
Mia. kr. 1) 2024 2024
Nettofinansieringsbehov -45 -61
Afdrag langfristet gæld 2) 82 89
Afdrag kortfristet gæld 3) 35 15
Transaktioner i de statslige fonde -0 -0
Opkøb af almene boligobligationer 6 6
Finansieringsbehov 77 49

1) Grundet afrunding summer delelementer ikke nødvendigvis til totaler.

2) Afdrag på langfristet gæld er inklusive nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb af langfristet gæld med udløb uden for året.

3) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udeståendet i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 2023 og maj 2024.