Regeringen og KL er enige om 56 regelforenklinger, der letter administration og bureaukrati

06-03-2024
Nyhed

Regeringen og KL er enige om at gennemføre 56 regelforenklingsforslag, der er blevet identificeret som led i det flerårige samarbejdsprogram mellem regeringen og KL, der blev etableret med Aftale om kommunernes økonomi for 2024. Regelforenklingerne vurderes at bidrage til forenklinger for et trecifret millionbeløb, når de er fuldt indfaset. Det konkrete niveau vil bl.a. afhænge af en række af forslagenes endelige udformning.

""

Regeringen og KL er enige om at gennemføre 56 regelforenklingsforslag, der er blevet identificeret som led i det flerårige samarbejdsprogram mellem regeringen og KL, der blev etableret med Aftale om kommunernes økonomi for 2024. Regelforenklingerne vurderes at bidrage til forenklinger for et trecifret millionbeløb, når de er fuldt indfaset. Det konkrete niveau vil bl.a. afhænge af en række af forslagenes endelige udformning.

De konkrete forenklinger fremgår af bilag 1. Regelforenklingerne skal understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe udgifterne til administration for at sikre, at medarbejderne får mere tid til borgerne og øge det lokalpolitiske handlerum. Nogle af de konkrete forenklinger er trådt i kraft eller vil træde i kraft allerede i 2024, mens andre forslag kræver yderligere arbejde, inden der kan gennemføres konkrete forenklinger. Nogle af forslagene kræver desuden forhandlinger med forligsparter mv.

Regeringen og KL fortsætter desuden samarbejdet med at identificere og behandle nye forenklingsforslag med henblik på, at der kan gennemføres flere forenklinger, der har kan lette administrationen i kommunerne. Samtidig vil kommunerne fortsætte arbejdet med at fjerne og forenkle lokale regler og procedurekrav.

Baggrunden for arbejdet er, at kommunerne med Aftale om kommunernes økonomi for 2024 skal nedbringe deres udgifter til administrative opgaver med 0,7 mia. kr. i 2024, der indgår i finansieringen af det ekstraordinære lønløft til en række grupper i den offentlige sektor. Regeringen og KL aftalte at etablere et flerårigt samarbejdsprogram, der skal understøtte kommunerne i deres opgave med at nedbringe udgifterne til administrative opgaver.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Det kræver et tæt samarbejde mellem regeringen og kommunerne, hvis vi skal udvikle og fremtidssikre velfærdssamfundet. Vi skal sikre, at både vores dygtige medarbejdere og skatteborgernes penge anvendes bedst muligt ved at fjerne unødvendigt bureaukrati, regler og krav. Det arbejde er regeringen og KL godt i gang med, og jeg er glad for, at vi allerede nu har fundet en lang række forslag til statslige regler, der vil mindske administrationen i kommunerne og frigøre ressourcer til de borgernære kerneopgaver. Samtidig har jeg noteret mig, at kommunerne også er godt i gang med at luge ud i egne regler og procedurekrav. Det er helt afgørende for at vi lykkes.

Læs bilag 1 med oversigt over forenklingsforslag