Arbejdspapir nr. 4/2001

01-12-2001

Note om ADAMs strukturledighedsbegreb og relative priser

I noten udledes et analytisk udtryk for ADAM's strukturledighedsbegreb (langsigts NAIRU), som tjekkes ved at foretage simulationer på modellen. Det vises, at ADAM's strukturledighed kan skrives som en funktion af kompensationsgraden før skat, fremstillingsvirksomhedernes mark-up på de totale enhedsomkostninger, ikke varefordelte indirekte skatter (herunder ejendomsskatter), forholdet mellem løn og usercosts på kapital, inflation og produktivitetsvækst. Det konkluderes på den baggrund, at ADAM’s NAIRU afhænger af de relative faktorpriser og dermed af modellens efterspørgselsside, men effekterne er for alle praktiske formål meget små så længe renten er eksogen. Analyserne bekræfter behovet for at arbejde videre med modelleringen af faktorblok, løndannelse og arbejdsudbud i ADAM.

Læs Note om ADAMs strukturledighedsbegreb og relative priser

Forfattere: Michael Skaarup og Jakob Hald
Henvendelse: Jakob Hald - e-mail: