ECOFIN-arbejdsprogram

04-07-2002

Medlemslandenes fælles mål om en stabil og bæredygtig økonomisk udvikling med varig vækst og høj beskæftigelse er drivkraften for det danske ECOFIN-formandskabs prioriteter vedrørende samarbejdet om den økonomiske politik i EU. Velstanden i EU afhænger af viljen til økonomiske reformer, der får flere i arbejde. Det skal kunne betale sig at arbejde og yde en ekstra indsats.

Medlemslandenes fælles mål om en stabil og bæredygtig økonomisk udvikling med varig vækst og høj beskæftigelse er drivkraften for det danske ECOFIN-formandskabs prioriteter vedrørende samarbejdet om den økonomiske politik i EU. Velstanden i EU afhænger af viljen til økonomiske reformer, der får flere i arbejde. Det skal kunne betale sig at arbejde og yde en ekstra indsats.

Hovedudfordringerne nu og i de kommende år er derfor at forbedre de europæiske økonomiers strukturer for at styrke konkurrencen og effektiviteten. Herved øges potentialet for holdbar vækst og høj beskæftigelse. Det kræver en aktiv politisk indsats for i overensstemmelse med Lissabon-strategien at styrke det indre marked ved at gennemføre et effektivt finansielt indre marked og ved at fremme det skattepolitiske samarbejde. Udfordringen er at sikre et tilstrækkeligt udbud af veluddannet arbejdskraft og at sikre de offentlige finansers holdbarhed i lyset af det stigende antal ældre. Det kræver et effektivt og styrket økonomisk-politisk samarbejde.

Det danske formandskabs prioriteter for samarbejdet om den økonomiske politik i EU er i lyset af disse udfordringer:

Beskatning

Skattepakken er et vigtigt led i den europæiske reformproces, der skal skabe fremgang i velstanden og få flere i arbejde samtidig med, at finansieringen af de europæiske velfærdssamfund sikres. Det er derfor vigtigt, at medlemslandene lever op til aftalen om, at den samlede skattepakke skal vedtages senest ved udgangen af 2002. Formandskabet lægger endvidere vægt på, at medlemslandene, sideløbende med enigheden om åbningen af energimarkederne, når en enighed om vedtagelsen af et energibeskatningsdirektiv senest i december 2002.

Det indre marked for finansielle tjenesteydelser

Lavere kapitalomkostninger og forbedret kapitalallokering for både store og små virksomheder vil have positive virkninger på både vækst og beskæftigelse. Det danske formandskab vil søge at nå til enighed om fælles regler for udstedelse af prospekter. Desuden vil det danske formandskab styrke samarbejdet om det finansielle tilsyn i EU og effektivisere tilsynsstrukturen på de finansielle markeder i EU. Endelig vil der under det danske formandskab skulle vedtages et forbud mod insiderhandel og kursmanipulation, fælles regler for tilsyn med konglomerater og søge en fælles holdning om arbejds-markedsorienterede pensionsordninger.

Et styrket og mere effektivt økonomisk-politisk samarbejde Velstanden i Europa nu og i fremtiden afhænger af medlemslandenes indsats for at få flere i arbejde. Det er nødvendigt at øge arbejdsudbuddet for at sikre de offentlige finansers langsigtede holdbarhed, så der også er råd til velfærd i fremtiden, hvor der vil være et stigende antal ældre i Europa. Det er medlemslandenes eget ansvar at tackle udfordringerne, men da landene i vid udstrækning står over for de samme udfordringer og er indbyrdes afhængige vil alle have fordel af et styrket og mere effektivt økonomisk-politisk samarbejde i EU. Det danske formandskab prioriterer derfor en strømlining af samarbejdsprocesserne og øget fokus på medlemslandenes efterlevelse af anbefalinger og forpligtelser vedrørende den økonomisk politik.

Udvidelsen og EU's globale ansvar

Udvidelsen af EU med kandidatlandene er en topprioritet for det danske EU-formandskab. ECOFIN har et vigtigt ansvar for skabelsen af et stabilt Europa i økonomisk fremgang, og formandskabet vil derfor styrke det økonomiske og finansielle samarbejde mellem EU og kandidatlandene. Endvidere vil det danske formandskab styrke dialog og samarbejde med de asiatiske lande om økonomiske og finansielle spørgsmål. Det vil være et tema for ASEM Finansministermødet i København i juli 2002.