Budgetoversigt 3, december 2003

11-12-2003

Af Budgetoversigt 3, december 2003, fremgår det blandt andet, at der på finansloven for 2004 er budgetteret med et overskud på statens DAU-saldo på 10 mia.kr.

Af Budgetoversigt 3, december 2003, fremgår det blandt andet, at der på finansloven for 2004 er budgetteret med et overskud på statens DAU-saldo på 10 mia.kr. I 2003 skønnes et DAU-overskud på knap 13 mia.kr. Korrigeret for engangsforhold mv. skønnes DAU-overskuddet til ca. 7 mia.kr. om året i 2003 og 2004.

Overskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes til 18,5 mia.kr. i 2003 og 20,7 mia.kr. i 2004. Sammenlignet med augustvurderingen er de offentlige overskud opjusteret med ca. 2 mia.kr. om året i 2003 og 2004. De højere overskud skyldes især opjusteringer af selskabsskatte- og pensionsafkastskatteprovenuerne samt indarbejdelse af den nye Nordsø-aftale i skønnet for 2004.

Finanspolitikken skønnes at bidrage ekspansivt til den økonomiske aktivitet svarende til godt 0,4 pct. af BNP. Den finanspolitiske lempelse følger navnlig af personskattenedsættelserne, og i mindre omfang afgiftslettelser, skattestop og den offentlige udgiftsvækst.