Rapport fra Udvalget vedr. Længere tid på arbejdsmarkedet

26-06-2003

Formålet med udvalgets arbejde har været at analysere det nuværende tilbagetrækningsmønster og mulige årsager hertil, samt at kortlægge eksisterende barrierer og incitamenter for en fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Med henblik på at afdække mulighederne for at øge erhvervsdeltagelsen blandt ældre inden for rammerne af de eksisterende tilbagetrækningsordninger, nedsatte regeringen i december 2002 det tværministerielle embedsmandsudvalg om ’Længere tid på arbejdsmarkedet’ med deltagelse af Beskæftigelsesministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Socialministeriet og Finansministeriet.

Formålet med udvalgets arbejde har været at analysere det nuværende tilbagetrækningsmønster og mulige årsager hertil, samt at kortlægge eksisterende barrierer og incitamenter for en fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Endvidere har udvalget skullet pege på mulige tiltag, der kan medvirke til en senere og mere gradvis tilbagetrækning og samtidigt styrke de offentlige finanser inden for rammerne af de eksisterende tilbagetrækningsordninger.
 
Udvalget har på den baggrund gennemført en kortlægning af regler i love og overenskomster, der regulerer ældres deltagelse på arbejdsmarkeder, den hidtidige indsats for at fastholde ældre på arbejdsmarkedet samt andre landes pensionssystemer og initiativer for at fastholde ældre på arbejdsmarkedet. Endvidere er ældres arbejdsudbud og tilbagetrækningsmønster blevet analyseret.

Regeringen har i forbindelse med Folketingets afslutningsdebat lanceret en række initiativer, som understøtter en senere og mere gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet,

Udvalget fremlægger som afslutning på sit arbejde en rapport. I rapporten indgår foruden resultaterne af kortlægningen og analyserne nogle mulige indsatsområder for at sikre en senere og mere gradvis tilbagetrækning.