Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005

03-11-2004

Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

Med aftalen afsættes der i alt knap 2 mia.kr. til en række forskellige initiativer over de næste fire år. Aftalen medfører forbedringer for udsatte børn og unge, oprustning af indsatsen i forhold til børnepsykiatri, spiseforstyrrelser og bekæmpelse af svær overvægt, initiativer for handicappede, ældre og seniorer, indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti, initiativer for svage grupper på arbejdsmarkedet, integrationsinitiativer og flere andre initiativer. I bilag 1-3 ses aftaleteksten fra de delaftaler, der er indgået i henholdsvis Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ekskl. bilag), jf. nederst.

Partierne bag satspuljeforliget er regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

Nr.

Initiativ

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Udsatte børn og unge

 

 

 

 

1

Anbringelsesreform

19,5

135,6

68,1

19,3

2

Forløbsundersøgelse af anbragte børn – anden dataindsamling

1,6

4,2

1,4

0,0

3

Permanent finansiering af Børnedatabasen

0,4

0,4

0,4

0,4

4

Konfliktmægling - forlængelse af midlertidig bevilling

6,0

6,0

0,0

0,0

5

Unge og sorg

1,6

1,8

3,6

4,4

6

Orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (Orlov til pasning af nærtstående døende)

2,3

3,0

3,0

3,0

7

Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (SMB) på Rigshospitalet

2,0

2,0

2,0

2,0

8

Red Barnet - indsats mod pornografi med børn på internettet m.m.

1,5

1,5

1,5

0,0

9

Ventilen Danmark

1,0

1,0

1,0

1,0

10

B-Ørnereden, Tornhøjcentret, værested for børn og unge fra misbrugshjem

0,5

0,4

0,4

0,0

11

Mødrehjælpen - tilbud til børn fra voldsramte familier

3,0

3,1

3,4

0,0

12

Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud  - udvikling af bred akkrediteringsordning

3,5

2,0

2,0

0,0

13

Landsforeningen Børns Voksenvenner

0,7

2,0

2,0

2,0

14

Projekt www.Cyberhus.dk

0,5

0,5

0,5

0,0

15

Sejtklik - Børnehjælpsdagen

0,7

0,0

0,0

0,0

 

I alt

44,8

163,5

89,3

32,1

 

 

 

 

 

 

 

Børnepsykiatri og spiseforstyrrelser

 

 

 

16

Bedre og hurtigere visitation, intensivering af samarbejdet med primærsektoren og oprustning af den kortvarige konsulentfunktion

20,0

22,0

23,0

23,0

17

Undersøgelser uden for almindelig arbejdstid og inddragelse af praktiserende speciallæger eller andre private behandlingstilbud

12,0

10,0

7,0

7,0

18

Udvidelse af kapaciteten i eksisterende funktioner

18,0

18,0

20,0

20,0

19

Styrkelse af behandlingsindsatsen for patienter med spiseforstyrrelser

30,0

30,0

30,0

30,0

 

I alt

80,0

80,0

80,0

80,0

 

 

 

 

 

 

 

Bekæmpelse af svær overvægt

 

 

 

 

20

Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier

28,0

15,0

15,0

15,0

21

Centrale understøttende aktiviteter

10,0

0,0

0,0

0,0

 

I alt

38,0

15,0

15,0

15,0

 

 

 

 

 

 

 

Handicappede

 

 

 

 

22

Styrket indsat for personer med et handicap

25,0

20,0

17,0

17,0

23

Revision af hjælpemiddelbekendtgørelse og -vejledning

6,9

5,8

5,8

5,9

24

Afdækning og evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme - Marselisborgcentret

2,6

2,6

0,0

0,0

25

Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede       

2,0

2,0

2,0

0,0

26

Tilskud til etablering af efterskole for udviklingshæmmede.

6,0

0,0

0,0

0,0

27

Udviklingspulje til kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn.

9,7

5,7

5,0

5,0

28

Evaluering af kontaktpersonordningen, servicelovens §79

0,5

0,0

0,0

0,0

29

Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik.

1,5

1,5

1,2

1,2

30

Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21

1,0

1,0

1,0

1,0

31

Pulje til realisering af projekter vedrørende tilgængelighed til eksisterende byggeri

3,0

2,0

0,0

0,0

32

Adgang til at anvende almene familieboliger som udslusningsboliger

1,4

1,4

1,4

1,4

33

Dansk Epilepsiforening - problemstillinger for mennesker med epilepsi og inddragelse af unge med epilepsi i frivilligt ungdomsarbejde

0,5

0,5

0,5

0,5

34

Danske Døves Landsforbund - Forældrevejledning for døve

1,9

1,9

0,0

0,0

35

Center for Små Handicapgrupper - udvikling af tilbud til udsatte unge med sjældne handicap

1,1

1,1

1,1

0,0

36

Ungdomsprojekt for døvblinde - Foreningen af Danske Døvblinde

1,0

1,0

1,0

1,0

37

IT-uddannelse for unge mennesker med autisme - Vejle Erhvervscenter

3,7

3,0

3,0

0,0

 

I alt

67,8

49,5

39,0

33,0

 

 

 

 

 

 

 

Misbrugere, øget alkoholbehandlingsindsats

 

 

38

Den offentlige indsats på alkoholområdet

55,0

50,0

60,0

110,0

 

I alt

55,0

50,0

60,0

110,0

 

 

 

 

 

 

 

Ældre og seniorer

 

 

 

 

39

Forsøg med oprettelse af forebyggelses- og rådgivningscentre

35,0

5,0

10,0

20,0

40

Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap – og ældreområdet

5,0

5,0

10,0

10,0

41

Frivillig indsats overfor etniske minoriteter - Ældre Sagen og Dansk Flygtningehjælp

0,5

1,0

1,0

1,0

42

Ældremobilisering- datastuer

1,7

1,8

1,9

0,0

43

Landsforeningen for førtidspensionister

0,5

0,5

0,5

0,5

44

Ældremobiliseringen: Respekt mellem generationer

0,5

0,0

0,0

0,0

45

Helbredstillæg til læsebriller

1,8

1,9

1,9

1,9

 

I alt

45,0

15,2

25,3

33,4

 

 

 

 

 

 

 

Svage grupper på arbejdsmarkedet, herunder sygefravær

46

Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet (delvist finansieret via omprioritering)

18,5

0,0

0,0

0,0

47

Virksomhedernes sociale ansvar - oplysningsaktiviteter

0,0

0,0

0,0

0,0

48

Resultater af den helhedsorienterede indsats

1,5

0,0

0,0

0,0

49

Ledighedsydelse og fleksydelse med mindstesats

5,0

5,0

5,0

6,0

50

Fra ledig til efterspurgt ressource (finansieret via omprioritering)

9,6

0,0

0,0

0,0

51

Styrkelse af Arbejdsmarkedsmiljøforskningsfonden

14,2

8,2

11,7

12,7

52

Nedsat sygefravær - stop mobning på arbejdspladser

4,0

4,0

2,0

0,0

53

Forskning i mobning, chikane, stress og udbrændthed

0,0

0,0

0,0

0,0

54

Handicapidrættens Videnscenter

0,4

4,3

4,3

4,3

55

Huslejetilskud til unge forrevalidender

3,5

7,0

7,0

7,0

56

Vejen tilbage

0,9

2,0

2,0

2,0

57

Personlig assistance til personer med psykisk handicap (finansieret via omprioritering)

5,0

0,0

0,0

0,0

58

Forsøg med "junior-elev i TAMU" (delvist finansieret via omprioritering)

4,0

4,0

4,0

4,0

 

I alt

66,6

34,5

36,0

36,0

 

 

 

 

 

 

 

Integration

 

 

 

 

59

Indvandrerkyndige konsulenter i AF

11,1

11,1

11,1

11,1

60

Styrkelse af pulje til forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrekvinder

4,0

2,0

2,0

2,0

61

Rollemodeller og frivillig integrationsindsats

6,4

2,0

2,0

2,0

62

Fastholdelse af unge nydanskere i erhvervsuddannelserne

3,4

2,0

2,0

2,0

63

Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold og tvangsægteskaber

0,6

1,4

1,4

1,4

64

Pulje til indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler

15,0

7,0

7,0

7,0

 

I alt

40,5

25,5

25,5

25,5

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige initiativer

 

 

 

 

65

Forbedring af reglerne for orlov til pasning af syge børn

10,0

10,0

10,0

10,0

66

Forberedende forældrekurser

5,8

4,0

5,0

0,0

67

Udvikling af lokale frivillighedsformidlinger

15,0

10,0

10,0

14,0

68

Forebyggelse af unges sociale problemer

10,0

0,0

0,0

0,0

69

Social og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

11,7

7,7

10,7

15,7

70

Permanent støtte til KFUKs Sociale Arbejde - Reden i hhv. København, Århus og Odense

2,3

6,3

6,3

6,3

71

Permanentgørelse af økonomisk støtte til Livslinien

1,1

1,1

5,0

5,0

72

Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg

10,0

10,0

10,0

10,0

73

Nordisk Campbell Center

0,0

5,0

5,0

5,0

74

Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge

1,0

2,0

2,0

1,0

75

Styrkelse af beskæftigelsesfremmende initiativer i de mest socialt belastede områder og Styrkelse af integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt belastede områder

13,0

0,0

0,0

0,0

76

Styrkelse af frivillighedsarbejde i de mest socialt belastede områder

5,0

5,0

5,0

5,0

77

Integration af udviklingshæmmede m.v. med anden etnisk baggrund i botilbud

0,5

0,0

0,0

0,0

78

Pulje til finansiering af projekter med sigte på social aktivering, og gennemførelse af en brugerundersøgelse

5,0

3,0

3,0

3,0

79

Tilskud til ommærkning af almene familieboliger og almene (og selvejende) ungdomsboliger til handicap og ældreboliger.

17,5

0,0

0,0

0,0

80

Vold mod kvinder

15,0

15,0

15,0

15,0

81

Center for voldtægt- og voldsramte på Rigshospitalet

0,0

5,0

5,0

5,0

82

Renoverign og udbygning af Møltrup Optagelseshjem

9,0

0,0

0,0

0,0

83

Projekt Broen - KFUM's sociale arbejde i Danmark

2,7

2,7

2,9

0,0

 

I alt

134,6

86,8

94,9

95,0

 

 

 

Initiativer på social- og integrationsområdet finansieret via omprioriteringer

84

Omprioritering til konto 15.75.26.41. Indsats over for unge hashmisbrugere

7,9

0,0

0,0

0,0

85

Omprioritering til § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed

5,0

6,0

6,0

6,0

86

Omprioritering til § 15.74.05 Linien - når sindet gør ondt

12,8

0,0

0,0

0,0

87

Omprioritering til pulje til indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser mv. - Hotline

5,0

0,0

0,0

0,0

 

I alt

30,7

6,0

6,0

6,0

 

 

 

 

 

 

 

Omprioriteringer

 

 

 

 

88

Omprioritering fra § 15.75.26.42. Pulje til øget behandlingsindsats for unge misbrugere under 18 år til initiativ nr. 84

-7,9

0,0

0,0

0,0

89

Omprioritering fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere til initiativ nr. 85

-5,0

-6,0

-6,0

-6,0

90

Omprioritering fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006 til initiativ nr. 86

-12,8

0,0

0,0

0,0

91

Omprioritering fra § 18.34.01.70. Styrkelse af indsatsen mod fedmerelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoiteter til initiativ nr. 87

-5,0

0,0

0,0

0,0

92

Omprioritering fra § 17.49.13. Støtte til handicappede til initiativ nr. 57

-5,0

0,0

0,0

0,0

93

Omprioritering fra § 17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse til initiativ nr. 50

-9,6

0,0

0,0

0,0

94

Omprioritering fra § 20.89.13. Ungdomsvejledningen til initiativ nr. 46 og 58

-5,0

0,0

0,0

0,0

 

I alt

-50,3

-6,0

-6,0

-6,0

 

 

 

 

 

 

Satspuljeaftalen i alt, nettotræk på satspuljen

552,7

520,0

465,0

460,0

Anm.: Initiativ nr. 3, 6, 19, 23, 32, 38, 45, 49, 55, 65, 69, 70 og 71 medfører et permanent træk på satspuljen. Omprioriteringen fra § 15.75.26.40. Social indsats for stofmisbrugere til initiativ nr. 85 er endvidere permanent. Derudover er det aftalt at omprioritere 3,1 mio.kr. fra § 15.75.26.60. Tilgængelighed for fysisk handicappede kvinder til § 15.75.26.30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentrene.Aftalerne kan downloades her i PDF:

Læs aftale om udmøntning af satspuljen for 2005

Læs bilag 1: Aftale om satspuljen på det sociale område 2005-2008

Læs bilag 2: Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område

Læs bilag 3: Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2005-2008