Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet

01-10-2004

I indeværende notat er gengivet resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Endvidere er beskrevet de usikkerheder, der fortsat knytter sig til opgørelsen af væksten i ældreudgifterne. Der redegøres kort for, at også regnskab 2004 vil være påvirket af ændret

I overensstemmelse med regeringsgrundlaget afsatte regeringen på finansloven for 2002 ½ milliard kroner årligt til et generelt løft på ældreområdet i forbindelse med indførelse af frit valg. Der har efterfølgende været synspunkter fremme om, at midlerne ikke har været anvendt til formålet.

På baggrund af denne usikkerhed iværksatte Regeringen og KL en undersøgelse med henblik på at få et mere retvisende billede af udgifterne på ældreområdet og implementeringen af ældrepakken. Undersøgelsen, hvori indgår besvarelser fra 96 pct. af landets kommuner, har givet et mere præcist billede af udgiftsudviklingen på ældreområdet.

Undersøgelsen foreligger nu og bekræfter, at kommunerne har anvendt rammeløftet til ældrepakken efter hensigten. Undersøgelsen viser, at kommunerne har løftet udgifterne med 484 mio. kr. på ældreområdet i forlængelse af ældrepakken, når der tages højde for omstillingsudgifter og ændret konteringspraksis. Pga. den usikkerhed om udgiftsudviklingen fra 2001 til 2002, som indførelsen af grundtakstfinansieringen har skabt, kan den faktiske udgiftsvækst have været væsentligt højere. De grundtakstbelagte udgifter konteres delvist sammen med ældreudgifterne.