Konvergensprogram for Danmark - Opdatering for perioden 2005-2010

30-11-2005

I henhold til EU-regler skal euro-landene årligt udarbejde såkaldte stabilitetsprogrammer, mens de øvrige medlemslande udarbejder konvergensprogrammer til EU.

I henhold til EU-regler skal euro-landene årligt udarbejde såkaldte stabilitetsprogrammer, mens de øvrige medlemslande udarbejder konvergensprogrammer til EU. Det enkelte land fremlægger i sit program mål og økonomisk-politiske tiltag i relation til udviklingen i de offentlige finanser på kort og mellemlangt sigt inden for rammerne af EU's fælles regler – samt mål og tiltag i relation til finanspolitikkens langsigtede holdbarhed.

EU-landene uden for euroen redegør i konvergensprogrammerne endvidere for deres penge- og valutakurspolitik. Proceduren vedrørende stabilitets- og konvergensprogrammer er en del af Stabilitets- og Vækstpagten, jf. Rådets forordninger nr. 1466/97 og 1467/97 som ændret ved Rådets forordninger 1055/2005 og 1056/2005.