Fagligt udredningsarbejde om virkemidler i forhold til implementering af vandrammedirektivet

21-06-2007

Fagligt udredningsarbejde om virkemidler i forhold til implementering af vandrammedirektivet

Det tværministerielle udvalg vedrørende langsigtet indsats for bedre vandmiljø blev nedsat i marts 2005. Det overordnede formål med udvalgets arbejde er at bidrage til, at Danmark på en omkostningseffektiv måde kan gennemføre vandrammedirektivet.

De centrale budskaber i rapporten er, at der vil være behov for en betydelig indsats for at opfylde det mest realistiske scenarium for målfastsættelse (scenarium 2). Der præsenteres en række virkemidler, som er velkendte fra den igangværende Vandmiljøplan III-indsats, hvor et centralt virkemiddel er ekstensivering af landbrugsdrift i ådale. Der peges desuden på en række nye og uafprøvede virkemidler, som skal vurderes nærmere. De nye virkemidler fremstår som attraktive, da reduktionsomkostningerne er vurderet som meget lave.

Der vil især være behov for lokale og differentierede indsatser for at opfylde målsætningen for det enkelte vandområde, blandt andet på grund af forskelle i jordbundsforhold, sammenhænge mellem vandområderne, mv. Der opstilles i rapporten tre scenarier for fastsættelse af miljømålene. Formålet med scenarieberegningerne er at sammensætte eksempler på omkostningseffektive pakker af virkemidler og dermed opstille foreløbige estimater for de omkostninger, der kan forventes som følge af vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand i overfladevand.