Statens selskaber 2007

28-06-2007

Statens selskaber 2007

Statens selskaber 2007 giver et overblik over udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer.

Der gives indledningsvist et overblik over statens aktieposter, der pr. 31. december 2006 var fordelt på 20 aktieselskaber, hvoraf 12 var statslige aktieselskaber. Dertil kommer to selvstændige offentlige virksomheder, DSB og Energinet.dk, som virker på aktieselskabslignende vilkår, samt interessentselskabet Ørestadsselskabet I/S. Endvidere beskrives overordnet selskabernes økonomiske resultater for regnskabsåret 2006 og statens udbytteindtægter.

Publikationen indeholder desuden et temakapitel omhandlende aflønning af bestyrelsesmedlemmer i statslige aktieselskaber. Der er dels udarbejdet en analyse af udviklingen i de statslige bestyrelseshonorarer, dels foretaget en sammenligning af de statslige bestyrelseshonorarer med honorarerne i private børsnoterede selskaber.

Endelig indeholder publikationen en række faktuelle oplysninger, herunder bestyrelsessammensætningen og finansielle nøgletal, for de selskaber mv., som staten helt eller delvist ejer. For de større selskaber er disse oplysninger suppleret med en beskrivelse af deres overordnede forretningsmæssige udvikling.