Danmarks nationale reformprogram - Anden fremskridtsrapport

15-10-2007

Danmarks nationale reformprogram - Anden fremskridtsrapport

Reformprogrammet er Danmarks nationale bidrag til Lissabon-strategien, som er EU’s strategi for øget vækst og beskæftigelse.

Ifølge Lissabon-strategiens treårige cyklus skal medlemslandene hvert tredje år udarbejde et Nationalt Reformprogram for vækst og beskæftigelse. Det første Reformprogram blev således udarbejdet og fremsendt til Kommissionen i oktober 2005. I de mellemliggende år skal medlemslandene udarbejde fremskridtsrapporter for det nationale reformarbejde.   Denne rapport er den anden danske fremskridtsrapport til reformprogrammet fra 2005. 

Rapporterne danner grundlag for den evalueringsproces af medlemslandenes indsats for vækst og beskæftigelse, som Kommissionen og flere rådsformationer foretager forud for den årlige drøftelse af Lissabon-strategien på forårstopmøderne.

Rapporten giver en samlet præsentation af allerede gennemførte og planlagte konkrete reformtiltag på linje med   de foregående års rapporter  , idet hovedfokus samtidig rettes mod ændringer og initiativer de seneste 12 måneder.   Da dette års rapport afslutter den første treårs cyklus er der gjort en særlig indsats for at opsummere på de væsentligste reforminitiativer i den første treårige reformprogramperiode. 

Rapporten afspejler de primære udfordringer, der blev opregnet i det Nationale Reformprogram af 2005, og tager højde for   Kommissionen s evaluering af den første fremskridtsrapport til  Danmarks reformprogram   fra  2006.

Den danske Fremskridtsrapport fokuserer på planlagte og gennemførte initiativer det seneste år, herunder særligt   2015-planen, globaliseringspuljen, kvalitetsreformen og regeringens energistrategi . Der er lagt vægt på at give en sammenhængende præsentation af regeringens reformer, som kan læses uafhængigt af   de foregående års rapporter .