Selvejende institutioner – styring, regulering og effektivitet

01-04-2009

Analysen af selvejende institutioners styring, regulering og effektivitet er gennemført af en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af Økonomi- og Erhvervsministeriet, Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet, Kulturministeriet, Velfærdsministeriet og Finansministeriet (formand).

Analysen opstiller forslag til den fremtidige styring og regulering af de selvejende institutioner, der forventes at styrke organisationsformen selvejende institutioner ved:

  • At bidrage markant til at realisere regeringens målsætning om at gennemføre regelforenkling og afbureaukratisering på det statslige område. Forslagene skønnes således at kunne reducere antallet af økonomisk-administrative regler for de pågældende institutioner under ét med ca. 1/3 ved at skabe en mere enkel og tværgående regulering af sektoren gennem udformningen af tre områdelove og en samling af tilskuds-, regnskabs- og revisionsbestemmelserne i fælles statslige regelsæt.

  • At indfri mange uddannelses- og forskningsinstitutioners stærke ønske om bygningsselveje, idet de overtagne amtslige uddannelsesinstitutioner overdrages ansvaret for forvaltningen af deres egne bygninger, ligesom der tilrettelægges en proces for de universiteter, som ønsker at købe deres bygninger.

  • At indfri mange uddannelses- og forskningsinstitutioners stærke ønske om øgede frihedsgrader for så vidt angår den statslige stillingskontrol.

  • På sigt at lette uddannelses- og forskningsinstitutionerne for en række administrative byrder i forhold til ministerielle ad hoc forespørgsler og undersøgelser.

  • At give det omgivende samfund langt bedre indsigt i, i hvilket omfang institutionerne anvender de knap 50 mia. kr., som årligt tildeles institutionerne i statslige tilskud, effektivt, og hvilke resultater der opnås, herunder i forhold til 95- og 50 pct.-målsætningerne.


Regeringen vil implementere arbejdsgruppens anbefalinger fra 1. januar 2011.