Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010

26-08-2009

Markant løft i anlæg af dagtilbud, folkeskoler og på ældreområdet.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indebærer et markant løft af de kommunale investeringer i dagtilbud, folkeskoler, ældreområdet og på de øvrige kommunale serviceområder.

Aftalen styrker dermed beskæftigelsen i byggesektoren i hele landet til næste år. Med aftalen er der samtidig skabt sikkerhed for, at kommunerne kan videreføre det høje serviceniveau tillagt et løft på ½ mia. kr. i 2010.

  • Markant investeringsløft i 2010: Kommunerne skal i 2010 investere mindst 20 mia. kr. i dagtilbud, folkeskoler, ældreområdet og øvrige kommunale serviceområder. Med aftalen fremrykkes udmøntningen af midler fra kvalitetsfonden, så der i alt skal investeres 9 mia. kr. på de borgernære serviceområder.

  • Godt fra start med madordninger i dagtilbud: Parterne er enige om, at kommunerne får mulighed for gradvist at lade institutioner indføre madordninger i løbet af 2010, således at ordningen er endeligt indfaset i 2011. Der er afsat 400 mio. kr. til madordninger i kommunerne i 2011. Kommuner, som indfører ordningen tidligere, kan få deres andel af pengene allerede fra 2010.

  • Pulje til skattestigning: Et mindre antal kommuner med særlige økonomiske udfordringer får i 2010 mulighed for at justere skatten inden for en aftalt pulje på 500 mio. kr. Regeringen vil sikre, at skattestoppet overholdes, ved en modgående nedsættelse af statsskatten.

  • Samlet plan for afbureaukratisering: Kommunerne kan i 2010 frigøre ressourcer på 1 mia. kr. til borgernær service via omprioriteringer og bedre ressourceudnyttelse. Staten leverer halvdelen ved blandt andet afbureaukratisering af statslige regler. Regeringen vil derudover i efteråret fremlægge en plan for afbureaukratisering på det kommunale område i Folketinget.

  • Det sociale område: Kommunernes udgifter vedrørende socialområdet løftes med 800 mio. kr. for at fastholde det nuværende høje serviceniveau i 2010. Regeringen og KL enige om, at udgiftsudviklingen skal bremses, og at området fremadrettet skal prioriteres inden for det aktuelt høje udgiftsniveau.