Budgetoversigt 2, august 2009

25-08-2009

Med finanslovforslaget for 2010 skønnes der et underskud på statens finanser på godt 91 mia. kr. i 2010, mens der i 2009 skønnes et underskud på 26½ mia. kr.

Statens nettokassesaldo, der er relevant i forhold til den umiddelbare virkning på statsgælden, skønnes til -132¼ mia. kr. i 2009 og 109½ mia. kr. i 2010. Statsgælden skønnes således at stige med 241¼ mia. kr. fra 2008 til i alt 437½ mia. kr. i 2010.

Underskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes til 33½ mia. kr. i 2009 og 86¼ mia. kr. i 2010. Det svarer til 2,0 pct. af BNP i 2009 og 4,9 pct. af BNP i 2010. Der er således tale om et betydeligt omslag i de offentlige finanser afledt af konjunkturnedgangen og ekspansiv finanspolitik.

De diskretionære finanspolitiske lempelser i 2009 og 2010 samt udbetalinger af SP-midler skønnes samlet set at øge aktivitetsniveauet med ca. 2 pct. af BNP i 2010.