Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat

26-03-2009

Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti om en skattereform og en række nye vækstinitiativer.

Med skattereformen er aftaleparterne enige om at fortsætte linjen fra forårspakken og aftalen om lavere skat på arbejde med markante nedsættelser af skatten på arbejde, herunder skatten på den sidst tjente krone:

  • Mellemskatten afskaffes

  • Bundskatten sættes ned

  • Indkomstgrænsen for topskat øges

  • Der indføres en indtægtsbestemt "grøn check"

  • Endvidere forhøjes pensionstillægget til pensionister med 2.000 kr.


Med skattereformen reduceres indkomstskatten samlet set med mere end 28 mia. kr., opgjort i varig virkning (inkl. "grøn check").

Til gengæld hæves skatten på forurening og energiforbrug. Det giver alle en større tilskyndelse til at beskytte klima og miljø.

Aftalen om en skattereform og nye vækstinitiativer understøtter samtidig aktiviteten i dansk økonomi i lyset af den internationale økonomiske krise:

  • Skattereformen indebærer, at skattenedsættelserne kommer hurtigt i 2010 og 2011, mens finansieringen indfases gradvist frem til 2019.

  • Mulighed for udbetaling af de opsparede midler i SP-ordningen i 2009 øger husholdningernes likviditet med op til 25-30 mia. kr.

  • En renoveringspulje på 1,5 mia. kr. finansierer tilskud i 2009 til renovering og bygningsarbejde, herunder energibesparende foranstaltninger, i helårsbeboelse.

  • Muligheder for forøgelse af kommunale anlægsinvesteringer i 2009 afklares mellem regeringen og KL.

Skattereformen er på sigt fuldt finansieret. Reformen vurderes at styrke arbejdsudbuddet - og bidrage til opfyldelse af kravene i 2015-planen - svarende til ca. 19.000 fuldtidspersoner. Det øger de langsigtede vækstmuligheder i dansk økonomi. Det giver samtidig en markant forbedring af den offentlige økonomi på 5½ mia. kr. på længere sigt.