Økonomisk Redegørelse, august 2010

22-08-2010

Økonomisk Redegørelse, august 2010, indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2011 samt en vurdering af finanspolitikken.

Dansk økonomi oplever moderat vækst oven på det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 i forbindelse den internationale finanskrise. Over de sidste 4 kvartaler – siden bunden i sommeren 2009 – vurderes dansk økonomi at være vokset med op mod 2 pct. Væksten har været trukket af det private og offentlige forbrug, de offentlige investeringer samt opbremsning af faldet i lagrene. Hertil kommer fremgang i eksporten i første halvår 2010.

Væksten ventes at fortsætte i moderat tempo i resten af 2010 og i 2011. For i år og næste år som helhed skønnes en BNP-vækst på henholdsvis knap 1½ pct. og omkring 1¾ pct. I 2010 stimuleres det private forbrug af de betydelige indkomstskattenedsættelser, den meget lave rente og høj regulering af satserne for overførselsindkomst. Samtidig er der en yderligere kraftig forøgelse af de offentlige investeringer som led i de vækststimulerende foranstaltninger. I 2011 er det lagt til grund, at væksten bliver mere selvbærende med større vægt på eksport og privat efterspørgsel. Konsolideringen af de offentlige finanser bidrager til at holde et lavt rentespænd over for Tyskland til gavn for den økonomiske aktivitet.

Udviklingen i den registrerede ledighed og bruttoledigheden har fortsat med at overraske positivt siden majvurderingen, og skønnet for 2010 og 2011 er nedjusteret til nu 121.000 og 125.000 personer for den registrerede ledighed og 171.000 og 177.000 personer for bruttoledigheden.

Med genopretningsaftalen er der truffet konkrete beslutninger om konsolidering af den offentlige økonomi i årene 2011 til 2013, som indfrier den EU-henstilling, Danmark modtog i juli. Sammen med den begyndende tilbagetrækning af de finanspolitiske lempelser, der blev foretaget under krisen, vil aftalen bidrage til at styrke den strukturelle saldo fra et skønnet underskud på 1¾ pct. af BNP i 2010 til ¾ pct. af BNP i 2011. Den faktiske saldo skønnes at udgøre -4,6 pct. af BNP i 2010 og -4,4 pct. af BNP i 2011.

Se korrektion til kapitel 5 i Økonomisk Redegørelse, august 2010