Økonomisk Redegørelse, december 2010

12-12-2010

Økonomisk Redegørelse, december 2010, indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2012 samt en vurdering af de finanspolitiske udfordringer.

Det internationale opsving er fortsat i moderat tempo hen over sommeren, og de vestlige økonomier har rettet sig i et hurtigere tempo end tidligere ventet. Fremgangen er stærkest i lande, hvor der er tillid til finanspolitikken.

I Danmark er BNP steget de seneste fem kvartaler i træk og samlet med 3,7 pct. siden bunden i 2. kvartal 2009. Det er mere end ventet og noget mere end euroområdet som helhed, mens væksten i vigtige nærmarkeder, Tyskland og Sverige, har været endnu stærkere.

Der er tegn på en afdæmpet udvikling i 4. kvartal, og der regnes med en BNP-vækst i hele 2010 på 2,0 pct. efter et fald på 5,2 pct. i 2009. Skønnet for BNP-væksten i 2010 er således opjusteret med godt ½ pct.-point i forhold til augustvurderingen. Væksten ventes gradvist at blive mere selvbærende og skønnes at fortsætte i moderat tempo med vækstrater på 1,7 og 1,5 pct. i henholdsvis 2011 og 2012.

Skønnene for bruttoledigheden er nedjusteret med 5.000 personer til henholdsvis 166.000 og 172.000 personer (5¾ og 6 pct. af arbejdsstyrken) i 2010 og 2011. I 2012 ventes bruttoledigheden at falde igen til et niveau svarende til 2010. Risikoen for, at ledigheden bider sig fast, vurderes at være begrænset.

Underskuddet på de offentlige finanser skønnes til 63 mia. kr. (3,6 pct. af BNP) i 2010 og 84 mia. kr. (4,3 pct. af BNP) i 2011. Et usædvanligt højt provenu fra pensionsafkastskatten (som svinger meget) har medført et lavere skøn for underskuddet i år. I 2012 medvirker den planlagte konsolidering til, at underskuddet falder til 62 mia. kr. (3,4 pct. af BNP).

I 2011 vil finanspolitikken samlet set – dvs. inklusive lempelserne under krisen – bidrage til at forøge aktivitetsniveauet væsentligt, mens virkningen på væksten skønnes at være ret neutral. Det afspejler, at de forsinkede virkninger af lempelserne i 2009 og 2010 overstiger virkningerne af de stramninger, som er planlagt for 2011. Det strukturelle underskud styrkes med ca. 1 pct. af BNP i 2011-12, hvilket er på linje med henstillingen fra EU.