Analyse af takstudviklingen og incitamentsstrukturer på det specialiserede socialområde

25-06-2010

Der er gennemført en analyse af takstudviklingen og incitamentsstrukturerne på det specialiserede socialområde.

Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem KL, Danske Regioner, Socialministeriet og Finansministeriet og lå blandt andet til grund for aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011.

I forlængelse af analysen er der regeringen og KL enige om en række initiativer med henblik på at understøtte kommunernes styringsmuligheder på det specialiserede socialområde:

  • Regeringen fremsætter lovforslag, der forenkler de sociale rammeaftaler og giver kommunerne ansvaret for koordineringen. Samtidig understøttes kommunerne i rollen som købere i forhold til tilbud, hvor driftsherren ikke selv har finansieringsansvar for hovedparten af pladserne.


  • Tilbudsportalen styrkes for at understøtte et højere informationsniveau om indhold og priser på området, og der iværksættes tiltag for at forbedre de indberettede oplysninger.


  • For at styrke økonomistyringen udvikles modeller for frivillige standardkontrakter.


  • Det præciseres, at alle ydelser, herunder tillægsydelser, efter gældende ret skal godkendes af den visiterede kommune inden iværksættelse.


  • Perioden for fremsendelse af regninger for ydelser forkortes.