Økonomisk Redegørelse, maj 2010

19-05-2010

Økonomisk Redegørelse, maj 2010, indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2011 samt en vurdering af finanspolitikken.

Dansk økonomi er kommet fri af den nedgang i tillid, efterspørgsel og produktion, som fulgte efter, at finanskrisen eskalerede i september 2008. Boligmarkedet er stabiliseret, forbrugertilliden er tilbage på et normalt niveau, og privatforbruget stiger pænt. Også eksporten ser ud til at være i fremgang, trukket af den gradvise genopretning af verdensøkonomien.

Gennem andet halvår 2009 er BNP vokset med ca. 1¼ pct. på årsbasis, og fremgangen ventes at fortsætte. Produktionen skønnes at stige med 1,4 pct. i år og 1,7 pct. næste år. Fremgangen i år er særligt drevet af den usædvanligt lempelige penge- og finanspolitik i Danmark og en række andre lande. I 2011 er væksten i højere grad båret af eksport og private investeringer, og fremgangen er dermed mere selvbærende.

Udviklingen i den registrerede ledighed og bruttoledigheden har overrasket positivt de seneste måneder og skønnet for 2010 og 2011 er nedjusteret markant. Den registrerede ledighed ventes at udgøre henholdsvis 130.000 personer i år og 135.000 personer næste år.

Danmark er et af de lande, der har den mest lempelige finanspolitik i 2009 og 2010. Det medvirker til en stor svækkelse af de offentlige finanser. Underskuddet på de offentlige finanser skønnes til 5,1 pct. af BNP i 2010 og 4,4 pct. i 2011. Det stiller betydelige krav om konsolidering af den offentlige økonomi for at nå målet om mindst balance på de offentlige finanser i 2015.

Underskuddet er samtidigt klart større end grænsen på 3 pct. af BNP i Stabilitets- og Vækstpagten, og Danmark er derfor kommet ind i “proceduren for uforholdsmæssigt store underskud” i EU. Danmark ventes inden for et par måneder at få henstilling om at gennemføre stramninger af finanspolitikken. I Danmark og visse andre lande, som gennemgående har bedre offentlige finanser, startes konsolideringsprocessen i 2011. Både OECD, IMF og de generelle retningslinjer, som EU-landene er blevet enige om, anbefaler, at finanspolitikken strammes op senest fra 2011.