Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013

Forsidebillede, aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013
29-06-2012

Regeringen indgik den 9. og 10. juni 2012 aftaler med henholdsvis Danske Regioner og KL om regionernes og kommunernes økonomi for 2013.

Regionerne

Med aftalen løftes aktiviteten på sygehusområdet i 2013 med 3 pct. Samlet løftes de regionale driftsudgifter eksklusiv medicintilskud med godt 1 mia. kr. Der er samtidig aftalt en prioritering af psykiatrien med 200 mio. kr. til kapacitetsudbygning. Der er for 2013 aftalt produktivitetsforbedringer på 2 pct. 

Der er i 2013 aftalt et anlægsloft for almindelig anlægsaktivitet (brutto) på 2.200 mio. kr. på sundhedsområdet. Der er samtidig forudsat anlægsinvesteringer med kvalitetsfondsstøtte på 3 mia. kr. i 2013. Endvidere er der aftalt en pulje på 300 mio. kr. til anlægsprojekter med henblik på fremme af offentligt-private partnerskaber (OPP-løsninger).

Aftalen indebærer større fleksibilitet i sygehusenes tilrettelæggelse af behandlingen og et bedre rum for at prioritere de mest alvorligt syge gennem en differentiering af den nuværende ret til hurtig behandling, så fristen bliver hhv. 2 måneder for mindre alvorlige sygdomme og 1 måned for mere alvorlige sygdomme. Samtidig indføres en ret til udredning inden for 1 måned. Behandling af livstruende kræft- og hjertesygdomme og anden akut sygdom berøres ikke af de nye regler. 

Samtidig skal der frem mod 2014 gradvist indfases en visiteret adgang til landets fælles akutmodtagelser med henblik på at sikre patienten det rette behandlingstilbud og lavere ventetider. 

Kommunerne

Aftalen indebærer, at kommunerne kan fastholde udgiftsniveauet i budgetterne for 2012. Hertil kommer hhv. et løft på 300 mio. kr. til kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats samt et løft på 500 mio. kr. til dagtilbudsområdet. 

Der er aftalt et maksimalt anlægsniveau på 15,5 mia. kr., hvilket er fuldt finansieret inden for rammerne af aftalen. Det indgår heri, at der udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden. Kommunernes investeringsniveau på kvalitetsfondsområderne (dagtilbud, folkeskole og ældreområdet) skal således udgøre mindst 7 mia. kr. i 2013.

Regeringen og KL er med aftalen enige om en række fælles initiativer, der skal understøtte en grøn omstilling i de kommende år, herunder et løft af kommunernes investeringer i klimatilpasning på spildevandsområdet på 2,5 mia. kr. i 2013.

Der er samtidig indgået en ny moderniseringsaftale, der skal skabe et råderum på i alt 1½ mia. kr. frem mod 2014, som kommunerne kan prioritere til borgernær service. Aftalen indeholder konkrete initiativer omkring bl.a. afbureaukratisering, digitalisering og velfærdsteknologi, som frigør samlet 733 mio. kr. i 2013. Der er desuden enighed om at fortsætte den statslige regelforenkling med nye initiativer i forhold til bl.a. beskæftigelsesområdet samt vand- og naturindsatsen.