Budgetoversigt 1, maj 2012

Forsidebillede til Budgetoversigt 1, maj 2012
25-05-2012

Budgetoversigt 1, maj 2012 giver en status for statens finanser og de offentlige finanser.

Underskuddet på statens såkaldte DAU-saldo skønnes at blive på 54 mia. kr. i 2012. Det er 33½ mia. kr. mindre end budgetteret på Finansloven for 2012. Samtidig ventes nettokasseunderskuddet – der er tæt knyttet til udviklingen i statsgælden – at blive på 48½ mia. kr., hvilket er 30½ mia. kr. mindre end ventet i december.

Der er samtidig udsigt til lavere underskud på de samlede offentlige finanser. Det offentlige underskud ventes at blive på 70½ mia. kr. i 2012 (3,8 pct. af BNP) og 32½ mia. kr. i 2013 (1,7 pct. af BNP). Det er henholdsvis 30½ mia. kr. mindre i 2012 og 15½ mia. kr. lavere i 2013 sammenlignet med decembervurderingen.

Den strukturelle saldo skønnes at blive forbedret fra et underskud på 1½ pct. i 2010 til omtrent balance i 2013. Dermed efterleves Danmarks EU-henstilling om en strukturel forbedring af de offentlige finanser på 1½ pct. af BNP frem mod 2013.

Aktivitetsvirkningen af regeringens politik skønnes til 0,5 pct. af BNP i 2012. Den finanspolitiske lempelse i 2012 skal ses i lyset af fremrykninger af offentlige investeringer i kickstarten, efterlønsudbetalingerne samt en realvækst i det offentlige forbrug på 1,3 pct. afledt af et lavere udgiftsniveau i 2011.