Budgetoversigt 3, december 2014

Forsidebillede til Budgetoversigt 3, december 2014
11-12-2014

Budgetoversigt 3, december 2014 giver en status for finanspolitikken og de statslige og offentlige finanser.

Danmarks EU-henstilling blev ophævet i juni 2014, da Danmark opfyldte hovedkravet om at bringe det offentlige underskud holdbart under grænsen i EU's Stabilitets- og Vækstpagt på 3 pct. af BNP.

I Budgetoversigt 3 skønnes et offentligt overskud på ca. 34¼ mia. kr. i 2014 (1,8 pct. af BNP). Det skønnede overskud i 2014 skal blandt andet ses i lyset af, at der forventes ekstraordinært store midlertidige indtægter fra pensionsafkastskatten og omlægningen af kapitalpensioner. Eksklusive midlertidige indtægter fra omlægning af kapitalpensioner mv. skønnes et offentligt underskud på ca. 1½ pct. af BNP i 2014.

I de kommende år skønnes der et offentligt underskud på 2,5 pct. af BNP i 2015 og 2,6 pct. af BNP i 2016. Dermed vurderes der i 2015 og 2016 at være en vis margin til EU's underskudsgrænse på 3 pct. af BNP. Underskuddet i 2015 skal blandt andet ses i lyset af det forventede midlertidige provenu som følge af Pensionspakken fra oktober 2014, som netop havde til hensigt at reducere risikoen for en ny EU-henstilling.

Underskuddet på den strukturelle saldo er beregnet til 0,6 pct. af BNP i 2015 og er dermed lidt større end skønnet i august. Denne opjustering afspejler opdaterede skøn på udgifts- og indtægtssiden og er således ikke en følge af ændrede regler eller ændret politik.

I 2016 skønnes der foreløbigt et underskud på den strukturelle saldo på 0,5 pct. af BNP. Den økonomiske politik i 2016 fastlægges i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi i 2016, finanslovforslaget for 2016 og de efterfølgende forhandlinger om finansloven.

Underskuddet på statens finanser (DAU-saldoen) skønnes til ca. 13½ mia. kr. i 2015, svarende til 0,7 pct. af BNP. De statslige udgifter i 2015 er på finansloven for 2015 budgetteret i overensstemmelse med de gældende udgiftslofter.