Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2015

Forsidebillede til Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2015
27-06-2014

Regeringen indgik den 3. juni 2014 aftaler med henholdsvis Danske Regioner og KL om regionernes og kommunernes økonomi for 2015.

Regionerne

Med aftalen prioriteres knap 1 mia. kr. til stigende udgifter til sygehusmedicin, nye behandlingsformer og en udvikling med flere ældre og kroniske patienter. Aktiviteten på sygehusområdet er forudsat øget med 2,0 pct. i 2015. Prioriteringen er bl.a. finansieret gennem mindreudgifter til medicintilskud på knap 0,5 mia. kr. Der er endvidere for 2015 aftalt produktivitetsforbedringer på 2 pct.

Der er i 2015 aftalt et niveau for den almindelige anlægsaktivitet (brutto) på 2,4 mia. kr. på sundhedsområdet, med tillæg af statsligt projekttilskud på godt 0,1 mia.kr. i henhold til aftale om finansloven for 2014. Hertil kommer et forudsat et afløb fra anlægsinvesteringer med kvalitetsfondsstøtte på 4,6 mia. kr. i 2015. Endvidere er der for 2015 aftalt en pulje på 400 mio. kr. til anlægsprojekter med henblik på fremme af offentligt-private partnerskaber (OPP-løsninger). Med aftalen er der samtidig enighed om et loft for den almindelige regionale anlægsaktivitet for 2016 på 2,0 mia.kr. med tillæg af statsligt projekttilskud i henhold til aftale om finansloven for 2014.

Regeringen og Danske Regioner er med aftalen enige om at fortsætte den omstilling af sundhedsindsatsen mod sundhedstilbud tættere på patientens hverdag, der blev indledt med økonomiaftalen for 2014. Omstillingen betyder, at patientforløbene bliver mere sammenhængende på tværs af sygehuse, almen praksis og hjemmepleje, og at væksten i sygehusaktiviteten parallelt afdæmpes. Med aftalen bekræftes samtidig indførslen af en udrednings- og behandlingsret i psykiatrien, som et væsentligt skridt i ligestilling af psykiske og fysiske sygdomme, samt at tvang i psykiatrien skal halveres inden 2020.

Kommunerne

Aftalen indebærer, at rammen for de kommunale serviceudgifter fra 2014 videreføres i 2015. Hertil kommer en styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne med 350 mio. kr. Til finansieringen af løftet på sundhedsområdet indgår 100 mio. kr. fra effektiviseringer og strukturtilpasninger på beredskabsområdet og 100 mio. kr. fra omlægningen af kommunale befordringsordninger, som udmøntes i forlængelse af økonomiaftalen for 2014.

Det er aftalt, at kommunernes anlægsinvesteringer i 2015 udgør 17,5 mia. kr., hvilket er fuldt finansieret inden for rammerne af aftalen. Regeringen og KL er enige om at udmønte 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2015 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Der er samtidig enighed om, at kommunerne frisættes fra øvrige bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne.

Regeringen og KL har desuden med aftalen indgået en ny moderniseringsaftale for 2015 og 2016, som skal frigøre i alt 2 mia. kr. til borgernær service. Regeringen og kommunerne har således forpligtet sig til hver at frigøre 1 mia. kr. i perioden 2015-16. Som led i indfrielsen af aftalen har regeringen med aftalen for 2015 fremlagt initiativer, som kan frigøre ressourcer i kommunerne for i alt 380 mio. kr. i 2015 stigende til 394 mio. kr. i 2016. Regeringen vil fremlægge yderligere initiativer i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2016.

Herudover er der gennemført en analyse af jobcentrenes ressourceforbrug, som identificerer initiativer til en styrket prioritering af ressourcerne. Initiativerne anviser et samlet omprioriteringspotentiale på op mod 550 mio. kr. årligt.