Danmarks Konvergensprogram 2017

Danmarks Konvergensprogram 2017
28-04-2017

Dansk økonomi er inde i et opsving. BNP er vokset siden 2009, og der er udsigt til yderligere fremgang i både produktion og beskæftigelse. På den baggrund nærmer dansk økonomi sig en situation med en normal kapacitetsudnyttelse, og der er risiko for egentlige kapacitetsbegrænsninger i de kommende år. Væksten vurderes i de kommende år at være stabil, men forholdsvis moderat. Det skal blandt andet ses i lyset af en svag produktivitetsudvikling.

De reformer, der er gennemført over en årrække, bidrager til at løfte arbejdsudbuddet. Uden de vedtagne reformer ville beskæftigelsen allerede have nået det strukturelle niveau, og der ville være risiko for, at opsvinget var blevet bremset, inden det for alvor kom i gang. Nye reformer, som øger arbejdsudbuddet, vil derimod kunne forlænge opsvinget, øge velstanden og styrke vækstpotentialet.

Med de senere års reformer er de offentlige finanser styrket væsentligt på langt sigt. Det har gjort økonomien mere robust, men med uændret politik vil der fortsat være en længere periode frem mod midten af århundredet, hvor underskuddene på den offentlige saldo vil blive for store. I fravær af nye reformer vil råderummet i finanspolitikken desuden være begrænset i de nærmest kommende år.

I de kommende år er det vigtigt, at den økonomiske politik under ét er afstemt med fremgangen i dansk økonomi og tager fat på fremtidige udfordringer. Konvergensprogrammet er baseret på 2020-planens sigtepunkt om strukturel balance i 2020. Regeringen vil senere på foråret fremlægge en 2025-plan for dansk økonomi.