Enklere regler, mindre bureaukrati - lovgivning i en digital virkelighed

Enklere regler mindre bureaukrati - lovgivning i en digital virkelighed
14-10-2017

Det danske velfærdssamfund er et af verdens bedste. Men samtidig er den offentlige sektor blevet stor og kompleks, fordi der over årene er tilført nye opgaver og lagt lag på lag af regulering, som myndighederne skal forholde sig til. På nogle områder møder borgere og virksomheder så komplekse og upræcise regler, at det kan være svært at vide, hvad der gælder. Komplekse regler med mange undtagelser, uklare begreber eller mange proceskrav, kan også være vanskelige at administrere og resultere i lange sagsbehandlingstider og hindre en effektiv og digital forvaltning.

Regeringen vil rydde op i det offentlige bureaukrati, så der kan frigøres tid og ressourcer til den borgernære service. Der skal luges ud i unødvendige og komplekse regler, og det skal undgås, at nye regler bliver svære at forstå og få til at fungere i en digital virkelighed.Komplekse regler kan være én af årsagerne til, at it-projekter kører af sporet. Lovgivningen skal udformes, så den er nem at administrere, og så det er muligt at understøtte administrationen digitalt.

Regeringen ønsker derfor at skabe digitaliseringsklar lovgivning – lovgivning, som er enkel og klar og skaber grundlaget for en mere reel og systematisk afbureaukratisering af den offentlige sektor. Digitaliseringsklar lovgivning skal understøtte en lettere hverdag for de offentligt ansatte og en mere effektiv offentlig sektor og digital betjening af borgere og virksomheder. Med andre ord skal lovgivningen understøtte det digitale samfund, Danmark er i dag.

Digitaliseringsklar lovgivning kan sikre en mere tidssvarende og sammenhængende offentlig forvaltning, der anvender ressourcerne værdiskabende og bidrager til en mere brugervenlig, lettilgængelig og transparent offentlig sektor. Digitaliseringsklar lovgivning har potentialet til at blive vor generations største bidrag til afbureaukratisering af den offentlige sektor. Regeringen har derfor en ambition om, at al ny lovgivning skal være digitaliseringsklar fra 1.juli 2018. Samtidig skal eksisterende lovgivning på sigt gradvist revideres. At skabe digitaliseringsklar lovgivning kræver en indsats på flere områder og involverer en lang række aktører. Det er helt centralt, at alle politikere på tværs tager ansvar for, at lovgivningen udformes, så den er nemmere at administrere – også digitalt.

Regeringen vil med dette udspil sikre en mere klar og enkel lovgivning, som en forudsætning for vores digitale hverdag, og hvordan de forventninger og krav, som borgere, medarbejdere og virksomheder – med rette – har til en mere tidssvarende offentlig sektor, kan imødekommes.