Udviklingen i de offentlige udgifter fra 2000 til 2017

Udviklingen i de offentlige udgifter fra 2000 til 2017
07-05-2018

Denne analyse belyser udviklingen i de offentlige udgifter siden 2000. Analysen dekomponerer de offentlige udgifter i offentligt forbrug, indkomstoverførsler, investeringer, subsidier og øvrige udgifter. Endvidere opdeles udvalgte udgiftstyper på underområder, der muliggør en mere detaljeret analyse. For forbrugsudgifterne og investeringerne inkluderer underområderne bl.a. sundheds-, social- og uddannelsesområdet, mens udviklingen i indkomstoverførslerne belyses fordelt på ydelsestyper, herunder pensioner, SU, sygedagpenge og kontanthjælp mv.

Analysen viser, at de offentlige udgifter steg kraftigt fra 2000 til 2010 og efterfølgende har haft en mere afdæmpet udvikling. De stigende offentlige udgifter er primært drevet af øgede forbrugsudgifter på sundhedsområdet, indkomstoverførsler til pensioner og investeringer på transport- og sundhedsområdet. Dertil kommer øgede forbrugsudgifter på uddannelsesområdet i sidste del af perioden. I modsat retning trækker faldende indkomstoverførsler til efterløn og dagpenge mv. samt lavere forbrugsudgifter til forsvaret. Samlet set er de offentlige udgifter (ekskl. renteudgifter) steget mere end BNP i perioden fra 2000 til 2017.