Vejledning om samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger

Samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger benyttes til at klarlægge konsekvenserne af offentlige tiltag, herunder i forbindelse med beslutninger om igangsættelse af et tiltag eller valg mellem flere alternative løsningsmuligheder. Det kan for eksempel være fordele og ulemper ved et investeringsprojekt eller en ændring af offentlig regulering. Analyserne kan således bidrage til at belyse, om et tiltag samlet set vurderes at medføre samfundsøkonomiske gevinster eller omkostninger.

De fleste samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger udføres i de enkelte ressortministerier.

Finansministeriet har udgivet en vejledning, der fastlægger de gældende og overordnede regneprincipper for samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Vejledningen kan tilgås her:

Vejledningsmateriale

Læs vejledningen i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger 

Finansministeriet fastlægger desuden en række nøgletal til brug for de samfundsøkonomiske beregninger. Nøgletallene opdateres og offentliggøres løbende i Finansministeriets Nøgletalskatalog – bl.a. i forbindelse med opdateringer af de økonomiske fremskrivninger.

Nøgletalskatalog

Læs senest opdaterede nøgletalskatalog (juni 2024)  

Dokumentation for fastsættelsen af nøgletal og metode

Finansministeriet har lagt vægt på, at selve vejledningen skal være anvendelsesorienteret og operationel, snarere end en introduktion til det teoretiske grundlag for samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger og fastsættelsen af de anbefalede nøgletal.

Dog finder Finansministeriet det vigtigt, at det er muligt for interesserede at finde dokumentation for den faglige metode bag bestemmelsen af Finansministeriets centrale nøgletal. På den baggrund har Finansministeriet udarbejdet en række dokumentationsnotater for fastsættelsen af nøgletal for hhv. 1) den samfundsøkonomiske diskonteringsrente, 2) nettoafgiftsfaktoren samt 3) værdien af statistisk liv og værdien af leveår.

Dokumentationsnotaterne kan tilgås her:

Dokumentationsnotater

Læs dokumentationsnotat om den samfundsøkonomiske diskonteringsrente 

Læs dokumentationsnotat om opgørelsen af nettoafgiftsfaktoren 

Læs dokumentationsnotat for Værdien af statistisk liv (VSL) og Værdien af leveår (VOLY) 

Der findes endnu ikke et officielt dokumentationsnotat for fastsættelsen af Finansministeriets nøgletal for prisen på CO2e (både inden – og uden for kvotesektoren). Finansministeriet arbejder på at udgive et sådant notat. Der er dog redegjort for metoden bag fremskrivningen af CO2-kvoteprisen i forbindelse med et offentliggjort FIU-svar, som kan tilgås her:

Læs redegørelse for de forudsætninger, der anvendes i fremskrivningen af CO2-kvoteprisen over tid i svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 31 (L 239 - § 7. Finansministeriet) af 6. september 2021