Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger i whistleblowerordningen (Anmelder)

Når du anvender Finansministeriets whistleblowerordning, behandles der forskellige personoplysninger om dig. I dette dokument kan du læse nærmere om den behandling af dine personoplysninger, der finder sted, samt om dine rettigheder i den forbindelse.

Finansministeriet er ansvarlig for at varetage oplysningspligten i henhold til de databeskyttelsesretlige regler i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger i whistleblowerordningen. Dette dokument indeholder de oplysninger du har krav på at få at vide om behandlingen, i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 13.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger under afsnittet "Vi er de dataansvarlige – hvordan kontakter du os".

Behandling af data

I Finansministeriets departement er whistleblowerordningen placeret i Kontor for revision og tilsyn. Behandlingen af indberetninger i whistleblowerordningen sker i samarbejde med de dele af Finansministeriets organisation, som indberetningen vedrører.

Du finder Finansministeriets kontaktoplysninger nedenfor.

Finansministeriet
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K

CVR-nr.: 10108330
Telefon: 3392 3333
Mail: 

Du bedes være opmærksom på, at de øvrige myndigheder i Finansministeriets koncern, herunder Økonomistyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Statens It og Statens administration har deres egne whistleblowerordninger som tilgås via myndighedernes egne hjemmesider, såfremt din henvendelse vedr. dem.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger:

  • Vi behandler dine personoplysninger som led i vores behandling af din indberetning i Finansministeriets departementets whistleblowerordning.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine almindelige personoplysninger er følgende:

  • Whistleblowerlovens § 22
  • Retsgrundlaget for behandling af personnummer er databeskyttelseslovens § 11, stk.1.

De personoplysninger vi behandler om dig kan omfatte følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger

  • Identitetsoplysninger fx navn, e-mail, telefonnummer eller øvrige personoplysninger, hvis du angiver disse i din indberetning

  • Oplysninger om din IP-adresse ved brug af whistleblowerordningen på Finansministeriets hjemmeside

  • Oplysninger om B-nummer samt PC-nummer ved brug af whistleblowerordningen fra Finansministeriets netværk

Særlige kategorier af personoplysninger

  • Følsomme personoplysninger indgår som udgangspunkt ikke i behandlingen, med mindre du selv vælger at angive denne type af oplysninger i indberetningen.

Oplysninger om personnummer

  • Oplysninger om personnummer indgår som udgangspunkt ikke i behandlingen, med mindre du selv vælger at angive denne type af oplysninger i indberetningen.

Oplysninger vedrørende strafbare forhold og lovovertrædelser

  • Oplysninger vedrørende strafbare forhold og lovovertrædelser indgår som udgangspunkt ikke i behandlingen, med mindre du selv vælger at angive denne type af oplysninger i indberetningen.

  • I tilfælde hvor der er foretaget eller er mistanke om at du har foretaget en bevidst falsk indberetning, kan oplysninger om lovovertrædelser eller mulige lovovertrædelser begået af dig indgå i behandlingen af indberetningen.

Dine personoplysninger behandles af autoriserede medarbejdere i whistleblowerenheden i Kontor for revision og tilsyn.

Whistleblowerenheden vil alene videregive dine personoplysninger til andre medarbejdere eller enheder inden for Finansministeriet, fx Koncern HR, såfremt du giver samtykke hertil.

Dine personoplysninger kan uden samtykke videregives til relevante myndigheder som f.eks. politiet eller Finanstilsynet for evt. at imødegå overtrædelser eller med henblik på at sikre berørte personers ret til forsvar. Du bliver underrettet såfremt dine personoplysninger videregives uden samtykke. Underretningen vil dog ikke ske i de tilfælde, hvor en sådan underretning vil bringe relaterede efterforskninger eller retssager i fare.

Andre oplysninger i din indberetning, som ikke direkte eller indirekte er knyttet til din identitet, kan videregives til de evt. berørte personer, ledelsen i departementet, Koncern HR eller Koncern Økonomi mv. med henblik på at følge op på din indberetning eller imødegå overtrædelser. F.eks. kan det være nødvendigt for at afklare, om en hændelse har fundet sted eller i forbindelse med rådgivning om, hvordan en situation bør håndteres.

Det bemærkes, at indberetninger der er omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde ikke er undergivet aktindsigt efter offentlighedsloven.

Endelig overlader vi dine personoplysninger til Finansministeriets databehandlere, der bistår med drift og administration af vores IT-systemer.

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling eller ønsker vejledning om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Ved brev

Statens It
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Lautruphøj 2
2750 Ballerup

På e-mail

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.