Investeringer, velfærd og ansvarlighed - finanslovforslaget for 2010

25-08-2009

Finansminister Claus Hjort Frederiksen præsenterer i dag den 25. august 2009 regeringens finanslovforslag for 2010: Investeringer, velfærd og ansvarlighed.

I den forbindelse udtaler finansministeren:

Regeringen har i finanslovforslaget for 2010 fokus på tre ting – investeringer, velfærd og ansvarlighed. 

For det første gennemfører vi den største forøgelse af de offentlige investeringer over to år siden 1965. Investeringsløftet er således omkring 15 pct. både i 2009 og 2010. Det bidrager markant til at understøtte væksten og beskæftigelsen i dansk økonomi.

For det andet vil vi fortsat udbygge velfærden. Siden 2001 har vi øget udgifterne til den borgernære service med 61½ mia. kr.

For det tredje vil vi fastholde den ansvarlige linje i den økonomiske politik. Regeringen har allerede gjort meget for at understøtte økonomien, og de mange tiltag vil virke med stigende styrke gennem 2009 og 2010. Vi understøtter økonomien på en ansvarlig måde. Skubbes der for meget til økonomien, kommer der pres på de offentlige finanser, renter og konkurrenceevne – og dermed på velfærden til borgerne.

Den danske økonomi er ligesom resten af verden påvirket kraftigt af den globale finanskrise, og Danmark har som et af de først lande reageret på krisen. Regeringen har således løbende indrettet den økonomiske politik efter de udfordringer, der har vist sig. Finanslovforslaget for 2010 følger dette spor.

Regeringen planlægger med forslaget en historisk høj vækst i de offentlige investeringer for at understøtte vækst og beskæftigelse. I 2010 er der blandt andet afsat:

  • 4 mia. kr. fra kvalitetsfonden til investeringer i dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet.

  • 1½ mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur.

  • 2,8 mia. kr. ekstra til trafikinvesteringer.

  • 1 mia. kr. til et teknologisk løft af universiteternes laboratorier.

  • 0,4 mia. kr. til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi.


Udover den massive forøgelse af de offentlige investeringer har regeringen allerede igangsat en række tiltag for at understøtte økonomien og beskæftigelsen, herunder bank- og kreditpakkerne, skattereformen og muligheden for at hæve SP-opsparingen.

Regeringen har siden 2001 tilført betydelige midler til forbedringer af den borgernære service, og det fortsætter med finanslovforslaget for 2010. Med årets øko-nomiaftaler har regeringen således sikret et betydeligt løft til både regionerne og kommunerne i 2010. Regionerne opnår et løft på 1,8 mia. kr., der blandt andet skal øge behandlingsaktiviteten på sygehusene, og kommunerne tilføres ½ mia. kr. ekstra til bedre service til borgerne.

Regeringen lægger desuden op til fortsat at satse massivt på uddannelse, forskning, innovation og iværksætteri og vil i 2010 investere yderligere 2,2 mia. kr. fra globaliseringspuljen, heraf 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til investeringer i et omfattende teknologisk løft af universiteternes laboratoriebygninger.

Herudover foreslår regeringen at anvende 936 mio. kr. fra satspuljen til initiativer for at forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper. Regeringen ønsker blandt andet at prioritere en betydelig indsats for udsatte børn og unge, en forbyggende sundhedsindsats for udsatte grupper og en styrket indsats i psykiatrien. Endvidere lægger regeringen op til, at der bruges 410 mio. kr. i 2010 på nye forebyggelsesini-tiativer, der skal forbygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning.

Regeringen vil fortsat skabe forbedringer på miljø-, natur og klimaområdet. Aftale om Grøn Vækst er et led i regeringens vision om at skabe en ny grøn vækstøkonomi, hvor et højt niveau af miljø-, klima- og naturbeskyttelse forenes med en moderne og konkurrencedygtig landbrugs- og fødevareproduktion. Der er i alt afsat 13,5 mia. kr. til Grøn Vækst i perioden 2010-2015.

For regeringen er det et tungtvejende hensyn, at Danmark kommer bedst muligt ud på den anden side af krisen. Regeringen har allerede gjort meget for at understøtte økonomien og beskæftigelsen, og de mange tiltag vil virke med stigende styrke gennem 2009 og 2010.

Samtidig er der grænser for, hvor meget mere finanspolitikken kan lempes. Skubbes der for meget på økonomien, bliver underskuddene på de offentlige finanser for store. Det vil presse renterne op til skade for boligmarkedet og privatforbruget. Desuden er der risiko, at konkurrenceevnen svækkes yderligere. Det vil modvirke virkningen af de lempelser, der allerede er gennemført. Med finanslovforslaget for 2010 understøttes økonomien, men på en ansvarlig måde.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:  

Finanslovforslaget er fornuftigt afbalanceret mellem investeringer i øget velfærd og behovet for at udvise ansvarlighed i en tid med stor usikkerhed. Jeg ser frem til de kommende forhandlinger med Folketingets partier om finanslovforslaget for 2010. 

Læs Investeringer, velfærd og ansvarlighed - finanslovforslaget for 2010