S-SF planen i relation til den ventede EU-henstilling

12-05-2010

Danmark er kommet ind i EUs ”procedure for uforholdsmæssigt store underskud”. Kommissionen har d.12.5 offentliggjort den rapport, der slår fast, at det offentlige underskud i Danmark er større end grænsen på 3 pct. i Stabilitets- og Vækstpagten, og proceduren er dermed sat i gang.

Det betyder, at Danmark om et par måneder vil modtage en henstilling, som særligt ventes at indebære, at:

  • Den strukturelle saldo skal forbedres med (mindst) 1½ pct. af BNP i løbet af 2011 til 2013, og at 

  • Danmark skal starte konsolideringen senest i 2011

Det er vurderingen, at der skal findes 24 mia. kr., for at indfri denne henstilling. Henstillingen svarer til den, som Tyskland har fået.

Om Danmark lever op til henstillingen vil løbende (hver 6 måned efter henstillingen er modtaget) blive bedømt på, om der gennemføres konkrete tiltag, som forbedrer den strukturelle saldo i perioden. Det vil sige, at der skal gennemføres forslag, som direkte styrker de offentlige finanser.

Danmark kommer ud af proceduren, når det er konstateret, at Danmark har et underskud under 3 pct. af BNP. Hvis underskuddet fx er under 3 pct. af BNP i 2013, så vil det ske i 2014.

S-SF udspillet indeholder ikke nogen plan for, hvordan Danmark kan sikre overholdelse af spillereglerne i ”proceduren for uforholdsmæssigt store underskud” , herunder den ventede EU-henstilling. Der er således ikke taget stilling til finanspolitikken i 2011, 2012 og 2013 i udspillet. Desuden er det angivet, at ”Vi forventer, at EU’s centrale krav vil rette sig mod den langsigtede holdbarhed – som tilvejebringes med de foreslåede initiativer” . Hertil bemærkes, at samtlige 20 EU-lande, der indtil nu har fået en henstilling, har fået henstillinger, der meget konkret vedrører krav til forbedring af de strukturelle offentlige finanser i årene 2010-2014.

AE-rådet har efterfølgende offentliggjort et papir, som skulle vise en mulig indfasning af S+SFs udgifts- og skatteforslag, jf. ”S-SF-plan opfylder EUs konvergenskrav” , AE-Rådet, 12. maj. Det hævdes her, at planen opfylder de krav som Danmark ventes at møde, fordi underskuddet – i henhold til AEs opgørelse – når under tre pct. af BNP i 2013.

Det er imidlertid ikke AEs skøn for underskuddet i 2013, som Danmark vil blive bedømt på, når Danmark er i proceduren for uforholdsmæssigt store underskud. Her er kravet som nævnt, at den strukturelle saldo forbedres med ca. ½ pct. af BNP i gennemsnit i årene 2011, 2012 og 2013. Det krav indgår ikke i S-SF planen.

Selv med AEs opgørelse er der i S-SFs plan tale om en svækkelse af den strukturelle saldo på ca. 13 mia. kr. i 2013 ift. Konvergensprogrammet for 2009 – og det er selvom der bl.a. indregnes hurtig indfasning af skatteforhøjelserne i Fair Forandring , og besparelser på de offentlige investeringer på 5 mia. kr. i 2013 i forhold til Konvergensprogrammet for 2009 og visse andre antagelser som ikke er nærmere beskrevet i S og SFs udspil.

Det bemærkes i øvrigt, at når der i AE-rådets tabel 1 i forhold til Fair Forandring refereres til ”Overfinansiering ifølge Finansministeriets svar” , så er det ikke Finansministeriets skøn, der fremgår. Efter Finansministeriets vurdering er det reelle finansieringsbidrag fra Fair Forandring ca. 7 mia. kr. mindre end forudsat i S-SF-planen. Det fremgår af det folketingssvar, som der henvises til i AEs notat.

Baggrund

Danmark har på linje med øvrige EU-lande forpligtet sig til at overholde de finanspolitiske spilleregler i EUs Stabilitets- og Vækstpagt. Forpligtelsen til at overholde EU-reglerne er skærpet over en bred kam i forbindelse med den aftale, der blev indgået den 10. maj for at sikre stabilitet på de finansielle markeder i Europa. Aftalen sigter på at undgå, at de seneste ugers stigende uro på finansmarkederne skulle udvikle sig til en ny finanskrise og et nyt tilbageslag på linje med det, der fulgte i kølvandet på finanskrisen i efteråret 2008.