Budgetoversigt 3, december 2011

20-12-2011

I dag offentliggør Finansministeriet Budgetoversigt 3, december 2011, der giver et overblik over finanslovsaftalerne for 2012 samt en status for statens finanser og de offentlige finanser.

I lyset af svækkede konjunkturer skønnes underskuddet på de offentlige finanser til 71¼ mia. kr. i 2011 og 100¾ mia. kr. i 2012 svarende til 4,0 pct. af BNP i 2011 og 5,5 pct. af BNP i 2012. Den økonomiske krise medfører lavere skatteindtægter og højere udgifter til dagpenge mv. Dertil kommer, at efterlønsudbetalingerne i 2012 øger det offentlige underskud med omkring 1 pct. af BNP. I 2013 skønnes underskuddet reduceret til 2,6 pct. af BNP.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Udsigterne for den internationale økonomi er blevet mærkbart forværret igennem sidste halvdel af 2011, og de svækkede konjunkturer medfører lavere skatteintægter og højere udgifter til dagpenge og kontanthjælp. Derfor skønnes de offentlige underskud nu øget til godt 70 mia. kr. i 2011 og godt 100 mia. kr.  i 2012. 

Med de forværrede udsigter er det vigtigere end nogensinde at holde fast i regeringens forsigtighedsprincip og samtidig gøre, hvad der er muligt for at holde hånden under beskæftigelsen.

Det strukturelle offentlige underskud, som er korrigeret for konjunktursituationen og midlertidige forhold som f.eks. efterlønsudbetalingerne i 2012, skønnes samtidigt forbedret med 1½ pct. af BNP i 2011-2013. Dermed efterleves henstillingen fra EU om en finanspolitisk stramning, der bringer underskuddet under 3 pct. af BNP i 2013.

For at understøtte vækst og beskæftigelse er der besluttet en kickstart af dansk økonomi på 10¾ mia. kr. i 2011 og 8 mia. kr. i 2012, der omfatter fremrykninger af offentlige investeringer, renoveringer af almene boliger samt investeringer på energiområdet mv.

Finanseffekten skønnes på den baggrund til 0,4 pct. i 2012 som følge af fremrykning af offentlige investeringer samt efterlønsudbetalingerne i 2012. I 2011 skønnes finanseffekten til -0,2 pct. af BNP.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Vi efterlever henstillingen fra EU om en strukturel forbedring af de offentlige finanser, så underskuddet bringes under 3 pct. af BNP i 2013. 

Samtidigt holder vi hånden under vækst og beskæftigelse med en kickstart af økonomien, hvor vi fremrykker offentlige investeringer i skoler, sygehuse og veje, renoverer almene boliger og sætter gang i nye investeringer på energiområdet.

Finanspolitikken er dermed tilrettelagt, så den tilgodeser hensynet til at understøtte den økonomiske aktivitet samtidigt med, at finanspolitikkens troværdighed fastholdes ved, at Danmark efterlever EU-henstillingen.

Finanslovaftalerne for 2012 er finansieret krone-for-krone efter princippet om, at nye initiativer og ny politik først gennemføres, når der er tilvejebragt sikker finansiering. Med finanslovsaftalerne for 2012 øges skatter og afgifter med 5 mia. kr. varigt, som bidrager til finansiering af en række nye initiativer, herunder forbedring af vilkårene for ledige, styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed, afskaffelsen af de særligt lave ydelser på kontanthjælpsområdet samt flere midler til sundhedsområdet, uddannelse og forskning.

Med finansloven for 2012 budgetteres med et underskud på statens finanser, den såkaldte DAU-saldo, på 87¾ mia. kr. i 2012. I 2011 skønnes underskuddet på statens finanser til 49¼ mia. kr. Stigningen i statens underskud fra 2011 til 2012 skal ses i lyset af en forventet reduktion i provenuet fra pensionsafkastskatten og virkningen af efterlønsudbetalinger i 2012. Statens nettokasseunderskud, der er relevant i forhold til den umiddelbare virkning på statsgælden, skønnes til 33 mia. kr. i 2011 og 79 mia. kr. i 2012.

Skønnene for de offentlige og statens finanser er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2011.

Læs mere om Budgetoversigt 3, december 2011