Budgetoversigt 3, december 2011

20-12-2011

Budgetoversigt 3, december 2011, giver der giver et overblik over finanslovsaftalerne for 2012 samt en status for statens finanser og de offentlige finanser.

Med finansloven for 2012 budgetteres med et underskud på statens finanser, den såkaldte DAU-saldo, på 87¾ mia. kr. i 2012. I 2011 skønnes underskuddet på statens finanser til 49¼ mia. kr. Stigningen i statens underskud fra 2011 til 2012 skal ses i lyset af en forventet reduktion i indtægterne fra pensionsafkastskatten og virkningen af efterlønsudbetalingerne på 17 mia. kr. i 2012. Statens nettokasseunderskud, der er relevant i forhold til den umiddelbare virkning på statsgælden, skønnes til 33 mia. kr. i 2011 og 79 mia. kr. i 2012.

I lyset af svækkede konjunkturer skønnes underskuddet på de offentlige finanser til 71¼ mia. kr. i 2011 og 100¾ mia. kr. i 2012 svarende til 4,0 pct. af BNP i 2011 og 5,5 pct. af BNP i 2012. Den økonomiske krise medfører lavere skatteindtægter og højere udgifter til dagpenge mv. Dertil kommer, at efterlønsudbetalingerne i 2012 øger det offentlige underskud med omkring 1 pct. af BNP. I 2013 skønnes underskuddet reduceret til 2,6 pct. af BNP.

Det strukturelle offentlige underskud, som er korrigeret for konjunktursituationen og midlertidige forhold som fx efterlønsudbetalingerne i 2012, skønnes samtidigt forbedret med 1½ pct. af BNP i 2011-2013. Dermed efterleves EU-henstillingen om en finanspolitisk stramning, der bringer underskuddet under 3 pct. af BNP i 2013.

Finanseffekten skønnes til 0,4 pct. i 2012 som følge af fremrykning af offentlige investeringer samt efterlønsudbetalingerne i 2012. I 2011 skønnes finanseffekten til -0,2 pct. af BNP.