Budgetoversigt 2: Næsten balance på statens finanser i 2013

26-08-2012

I dag præsenterer regeringen sit finanslovsforslag for 2013. Samtidig offentliggøres Budgetoversigt 2, august 2012, der giver en status for både statens og de samlede offentlige finanser i 2012 og 2013.

Finanslovforslaget for 2013 afspejler en fortsættelse af den ansvarlige linje i den økonomiske politik, hvor der er styr på den offentlige økonomi samtidig med, at væksten og beskæftigelsen understøttes.

På finanslovsforslaget for 2013 budgetteres med et underskud på statens finanser – den såkaldte DAU-saldo – på 5¼ mia. kr. i 2013 svarende til 0,3 pct. af BNP. Underskuddet i 2012 skønnes til 71½ mia. kr. Det betydeligt mindre DAU-underskud i 2013 afspejler den ansvarlige økonomiske politik og efterlevelsen af henstillingen fra EU, men skal også ses i lyset af tilbagebetalingerne af indbetalte efterlønsbidrag i 2012.

Underskuddene på den samlede offentlige saldo i 2012 og 2013 er omtrent på linje med skønnene i Budgetoversigt 1, maj 2012. Det offentlige underskud ventes at blive på 73½ mia. kr. i 2012 (4,0 pct. af BNP) og 36½ mia. kr. i 2013 (1,9 pct. af BNP). 

Den strukturelle offentlige saldo skønnes forbedret med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013. I opgørelsen af den strukturelle saldo tages der højde for både konjunkturernes og andre midlertidige forholds påvirkning af de offentlige finanser.

Samtidig med, at de offentlige finanser konsolideres, understøtter en række økonomisk-politiske tiltag i 2012 og 2013 væksten og beskæftigelsen på kort sigt. Regeringen har i forsommeren indgået aftaler, som løfter investeringer i almene boliger, klimatilpasning og virksomheder, samt en skatteaftale, som øger forbruget. Disse initiativer kommer oven i kickstarten. Finanspolitikken og en række øvrige økonomisk-politiske tiltag skønnes at understøtte væksten med 0,6 pct. af BNP i 2012 og 0,3 pct. af BNP i 2013. 

Finansminister Bjarne Corydon siger:

Jeg er tilfreds med, at vi med vores skøn har udsigt til, at Danmark indfrier EU-henstillingens krav om, at det faktiske offentlige underskud bringes under grænsen på 3 pct. af BNP senest i 2013 og en strukturel forbedring af den offentlige saldo på 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013. Troværdigheden om finanspolitikken er med til at sikre vores lave renter. 

Samtidig med at vi fører en troværdig finanspolitik formår regeringen at styrke indsatsen overfor unge ledige og ledige, som har brug for opkvalificering eller uddannelse for at få et arbejde, ligesom der er blevet plads til en massiv satsning på uddannelse og forskning.

Skønnene for statens og de samlede offentlige finanser i 2012 og 2013 er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2012.

Læs Budgetoversigt 2, august 2012