Budgetoversigt 1: Fortsat udsigt til underskud i 2013 og 2014

27-05-2013

Finansministeriet offentliggør i dag Budgetoversigt 1, maj 2013, der indeholder en status for statens finanser og de samlede offentlige finanser. Budgetoversigt 1 viser, at der fortsat er udsigt til underskud i 2013 og 2014, men at EU-henstillingen efterleves.

Underskuddet på statens finanser (DAU-saldoen) skønnes til ca. 24½ mia. kr. i 2013, svarende til 1,3 pct. af BNP. DAU-underskuddet i 2013 skønnes dermed at være ca. 7 mia. kr. større end budgetteret på Finansloven for 2013.

Det offentlige underskud skønnes til 23 mia. kr. i 2013 (1,2 pct. af BNP) og 31,1 mia. kr. i 2014 (1,6 pct. af BNP). Underskuddene afspejler blandt andet, at opbremsningen i den internationale økonomi har svækket udsigterne for dansk økonomi.

De skønnede offentlige underskud i 2013 og 2014 er henholdsvis 23½ mia. kr. og 23 mia. kr. lavere end skønnet i december. De lavere offentlige underskud skal i overvejende grad ses i lyset af, at den hidtil beregningsteknisk forudsatte engangsindtægt fra omlægningen af kapitalpensionsordninger på baggrund af penge- og pensionsinstitutternes udmeldinger om intentioner og rådgivning af kunder er opjusteret til 20 mia. kr. i både 2013 og 2014.

Eksklusive de midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensionsordninger skønnes de offentlige underskud til 2,3 pct. af BNP i 2013 og 2,7 pct. af BNP i 2014.

Underskuddet på de offentlige finanser skønnes således at blive nedbragt til under 3 pct. af BNP i 2013, samtidig med at den strukturelle saldo forbedres med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013. Dermed efterleves kravene i EU-henstillingen.    

Bidraget til BNP-niveauet fra finanspolitik og øvrige initiativer fra og med 2012 skønnes til 0,5 pct. af BNP i 2013 og til 0,3 pct. af BNP i 2014.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

De offentlige underskud understreger vigtigheden af at føre en sund og ansvarlig økonomisk politik, samtidig med at vi understøtter vækst og beskæftigelse i den nuværende konjunktursituation. En sund og ansvarlig økonomisk politik er med til at fastholde tilliden til dansk økonomi og et fortsat lavt renteniveau til gavn for vækst og beskæftigelse.

Initiativerne i Aftaler om Vækstplan DK bidrager til et forsat historisk højt niveau for de offentlige investeringer og danske virksomheders konkurrenceevne styrkes, så de er bedre rustet til at hægte sig på et opsving i udlandet. Samtidig har vi rettet op på indfasningen af dagpengereformen, så vi skaber tryghed for de mange ledige, der er kommet i klemme under krisen.

Skønnene for statens finanser og de samlede offentlige finanser er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2013.

Læs mere om Budgetoversigt 1, maj 2013