Budgetoversigt 1: Danmark forventes på vej ud af EU-henstilling

25-05-2014

Finansministeriet offentliggør i dag Budgetoversigt 1, maj 2014, der indeholder en status for finanspolitikken og de statslige og offentlige finanser. Budgetoversigt 1 viser, at de offentlige underskud skønnes at være nedbragt holdbart under 3 pct. af BNP, og dermed forventes Danmarks EU-henstilling ophævet på det næste møde blandt Økonomi- og Finansministre i EU (ECOFIN).

Det offentlige underskud er opgjort til 0,9 pct. af BNP i 2013, og skønnes ifølge EU-Kommissionens forårsprognose at holde sig under 3 pct. af BNP i 2014 og 2015. Da dette skøn lægges til grund for behandlingen på ECOFIN forventes EU-henstillingen dermed at kunne ophæves på det kommende møde i juni. 

I Budgetoversigt 1 skønnes et offentligt underskud på ca. 26¾ mia. kr. i 2014 (1,4 pct. af BNP) og 58½ mia. kr. i 2015 (3,0 pct. af BNP). Opgjort på EDP-form – som er udgangspunktet i EU's Stabilitets- og Vækstpagt – skønnes det offentlige underskud til 1,3 pct. af BNP i 2014 og 2,9 pct. af BNP i 2015. 

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Regeringen har ført en ansvarlig økonomisk politik, og der er nu udsigt til, at vi kan slippe ud af EU-henstillingen.
 
Det styrker tilliden til dansk økonomi, at vi fører en ansvarlig økonomisk politik i overensstemmelse med de finanspolitiske rammer i Budgetloven og EU’s Stabilitets- og Vækstpagt.

Samtidig med, at vi har fået styr på finanserne, har vi også prioriteret penge til bedre velfærd. Faktisk har vi – trods de snævre rammer – sikret, at vi kan løfte velfærden med godt 3 mia. kroner hvert år frem mod 2020. 

Regeringen har også satset offensivt på at skabe vækst og arbejdspladser med kickstarten, Togfonden, skattelettelser til almindelige danskere og Vækstplan DK. Senest har regeringen fremlagt ”Vækstpakke 2014 – Danmark helt ud af krisen”, der yderligere vil styrke virksomhedernes muligheder for at lægge krisen bag sig og skabe og fastholde gode jobs.    

Underskuddet på den strukturelle saldo er beregnet til 0,7 pct. af BNP i 2014. Det større strukturelle underskud end tidligere skønnet skal blandt andet ses i lyset af den usikkerhed, der er forbundet med opgørelse af den strukturelle saldo, herunder udviklingen i de faktiske udgifts- og indtægtsposter.

Både ved fremsættelsen af finanslovforslaget og ved vedtagelsen af finansloven for 2014 var den strukturelle saldo i 2014 imidlertid på linje med rammerne herfor i budgetloven.

Med den forudsatte finanspolitik i 2015 er underskuddet på den strukturelle saldo beregnet til 0,4 pct. af BNP. Både det faktiske og det strukturelle underskud i 2015 er dermed meget tæt på grænserne i Budgetloven og EU’s Stabilitets- og Vækstpagt.     

Underskuddet på statens finanser (DAU-saldoen) skønnes til godt 38½ mia. kr. i 2014, svarende til 2,0 pct. af BNP. Opfølgningen på de statslige udgifter i 2014 viser, at udgifterne skønnes at ligge inden for de fastsatte udgiftslofter for staten.

Skønnene for statens finanser og de samlede offentlige finanser er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2014, som indeholder en opdateret vurdering af konjunkturudsigterne for dansk økonomi frem mod 2015.  

Læs mere om Budgetoversigt 1, maj 2014