Budgetoversigt 1: Vækst, velfærd og sunde offentlige finanser

26-05-2015

Finansministeriet offentliggør i dag Budgetoversigt 1, maj 2015, der indeholder en status for finanspolitikken og de statslige og offentlige finanser. Budgetoversigt 1 viser, at regeringens politik med fokus på bedre velfærd og flere job fortsat ligger inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk politik. Både i 2015 og 2016 er de skønnede offentlige underskud således på den rigtige side af EU's underskudsgrænse på 3 pct. af BNP.

I Budgetoversigt 1 skønnes et offentligt underskud på ca. 26¼ mia. kr. i 2015 (1,3 pct. af BNP) og 50¼ mia. kr. i 2016 (2,5 pct. af BNP). Eksklusive midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensioner skønnes et underskud på ca. 2 pct. af BNP i 2015.  

Med de aktuelle skøn for 2015 og 2016 er der en vis margin til grænsen for det faktiske offentlige underskud på 3 pct. af BNP i EU's Stabilitets- og Vækstpagt. I EU-Kommissionens forårsprognose skønnes det faktiske offentlige underskud i Danmark ligeledes at ligge under 3 pct. af BNP i 2015-16.

Finansminister Bjarne Corydon siger:

Tallene fra budgetoversigten viser endnu en gang, at der er styr på økonomien under denne her regering. 

Gennem krisen har vi holdt hånden under beskæftigelsen blandt andet ved at løfte de offentlige investeringer til et historisk højt niveau med blandt andet byggeri af supersygehuse og store infrastrukturprojekter. Samtidig har vi fundet pengene til at kunne løfte den fælles velfærd med cirka 3 mia. kr. om året frem til 2020. Alt sammen samtidig med at vi stædigt har stået vagt om ansvarlighed i den økonomiske politik. 

Finanspolitikken for 2015 blev tilrettelagt inden for rammerne af budgetloven i forbindelse med finanslovforlaget for 2015. Efterfølgende er der sket en svækkelse af den strukturelle saldo, hvilket afspejler ændrede skøn bl.a. som følge af lavere indtægter fra Nordsøen end forventet. Underskuddet på den strukturelle saldo er således i Budgetoversigt 1 beregnet til 0,6 pct. af BNP i 2015. 

I 2016 skønnes underskuddet på den strukturelle saldo at udgøre 0,5 pct. af BNP svarende til underskudsgrænsen i budgetloven. Finanspolitikken i 2016 vil blive fastlagt inden for rammerne af budgetloven i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi i 2016, finanslovforslaget for 2016 og de efterfølgende forhandlinger om finansloven for 2016.     
 
Underskuddet på statens finanser (DAU-saldoen) skønnes til ca. 5 mia. kr. i 2015, svarende til 0,3 pct. af BNP. Opfølgningen på de statslige udgifter i 2015 viser, at udgifterne skønnes at ligge inden for de fastsatte udgiftslofter for staten.

Skønnene for statens finanser og de samlede offentlige finanser er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2015, som indeholder en opdateret vurdering af konjunkturudsigterne for dansk økonomi frem mod 2016.

Læs mere om Budgetoversigt 1, maj 2015