Bredt flertal enige om at give borgere med komplekse problemer en mere sammenhængende indsats

12-12-2018

Et bredt flertal i Folketinget har nu aftalt at gøre op med silotænkning og give de borgere og familier, der har det allersværest, en mere sammenhængende indsats.

Det er faldet på plads i en principaftale, der er indgået mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti.

I dag bliver borgere og familier, der har flere problemer, ofte mødt af en jungle af lovgivning, handleplaner og kontaktpersoner, når de skal have hjælp af det offent-lige system. Og det spænder ben for, at de får en koordineret indsats og hjælp mod et bedre liv.

I oktober fremlagde regeringen en ny reform ”Sammen med borgeren – en hel-hedsorienteret indsats”, der netop skal forbedre den tværgående indsats.

Aftalen betyder, at regeringen og de øvrige partier nu står sammen om en række principper, som skal gøre op med silotænkningen i lovgivningen og i stedet skal give familier og borgere med komplekse problemer en indsats, som hænger bedre sammen på tværs og er overskuelig for borgeren.

Det skal bl.a. ske gennem en helt ny hovedlov, som samler indsatser fra syv lov-givninger og fire forskellige sektorområder i én samlet lov. For borgere med flere problemer betyder det, at de fremover får tilbudt én udredning, én visitation, en samlet afgørelse og en enkel klageadgang. 

Loven vil blive indfaset over en periode på to år efter vedtagelsen, hvorefter kommunerne vil få pligt til at tilbyde borgere i målgruppen en helhedsorienteret indsats. Samtidig bliver kommunerne forpligtet til at tilbyde familier én plan for hele familien.

Derudover er partierne også blevet enige om, at en helhedsorienteret indsats også er yderst relevant for de allermest udsatte borgere, som lever på kanten af sam-fundet og kæmper med flere tunge sociale problemstillinger på en gang, som f.eks. misbrug, prostitution, hjemløshed og psykiske lidelser. 

Partierne vil i 1. halvår 2019 drøfte konkrete tiltag til at sikre de allermest udsatte borgere en helhedsorienteret indsats.

Læs Aftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer

Læs pressemeddelelsen Ministre om ny aftale: Vigtigt at give borgere sammenhængende hjælp

Partiernes ordførere kan kontaktes på følgende numre:

Socialdemokratiet: Socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil, tlf.: 6162 5178 
Dansk Folkeparti: Kommunalordfører Susanne Eilersen, tlf.: 6162 4525 
Venstre: Innovationsordfører Marcus Knuth, tlf.: 6162 4475 
Liberal Alliance: Socialordfører Laura Lindahl, tlf.: 6162 4571 
Alternativet: Socialordfører Torsten Gejl, tlf.: 6162 4651 
Radikale Venstre: Innovationsordfører Lotte Rod, tlf.: 6162 5164 
Socialistisk Folkeparti: Kommunalordfører Kirsten Normann Andersen, tlf.: 6162 3040 
Det Konservative Folkeparti: Finansordfører Anders Johansson, tlf.: 6162 4762