Høj vækst i de offentlige udgifter siden 2000

07-05-2018

En ny analyse fra Finansministeriet viser, at de samlede offentlige udgifter (ekskl. renteudgifter) i gennemsnit er vokset med 8 mia. kr. om året siden år 2000, når man fraregner almindelige prisstigninger. I alt er de offentlige udgifter (ekskl. renteudgifter) vokset med næsten 140 mia. kr. siden årtusindskiftet.

Finansminister Kristian Jensen hæfter sig ved, at vi i Danmark især har valgt at bruge flere penge på sundhed, uddannelse og socialområdet.

Udgiftsvæksten er primært drevet af det offentlige forbrug, som afspejler udgifter til velfærd. Siden år 2000 har der været en realvækst i det offentlige forbrug på sundhedsområdet på ca. 50 mia. kr., mens det reale offentlige forbrug på uddannelses- og socialområdet er steget med henholdsvis 12 mia. kr. og ca. 18 mia. kr. i 2017-priser.

Udviklingen dækker over en kraftig stigning i udgifterne frem til og med 2010 og en mere afdæmpet udvikling siden. 

Finansminister Kristian Jensen siger:

Det glæder mig, at det især er vores sundhed og sygehusene, der bliver brugt flere penge på. Forbrugsudgifterne på sundhedsområdet er vokset med ca. 50 mia. kr. siden årtusindeskiftet. Det er afgørende, at vi har en god kernevelfærd i Danmark. Det er også afgørende, at vi har en sikker styring af udgifterne, når den offentlige sektor fylder så meget i dansk økonomi. 

De reale offentlige udgifter til indkomstoverførsler er siden år 2000 steget med ca. 29 mia. kr. Udgifterne til pension og SU er steget markant, mens udgifterne til efterløn, dagpenge og kontanthjælp er faldet betragteligt.

Finansminister Kristian Jensen siger:

De stigende udgifter til pension og SU skyldes, at danskerne lever længere og uddanner sig mere. Det er der grund til at glæde sig over, men vi skal selvfølgelig holde øje med de stigende udgifter, så vi er sikre på, at vi bruger pengene der, hvor vi synes, de giver størst værdi.

De offentlige udgifters andel af den samlede økonomi udgjorde 51 procent af BNP i 2017. De offentlige udgifter (ekskl. renteudgifter) er vokset med en gennemsnitlig årlig realvækst på lidt under 1 procent om året siden år 2000.

Læs analysen Udviklingen i de offentlige udgifter fra 2000 til 2017