Økonomisk Redegørelse: Dansk økonomi er godt rustet til et usikkert 2021

18-12-2020

En markant og ekspansiv finanspolitik samt aktive tiltag for at dæmpe smitten af COVID-19 har været med til at bringe Danmark relativt godt igennem krisen i 2020. Således viser den nye udgave af Økonomisk Redegørelse, at dansk BNP falder mindre end ventet ved seneste redegørelse i august. Årsagen er en økonomisk genopretning i tredje kvartal samt aktive stimuli-tiltag. Den nye redegørelse skal dog ses i lyset af, at en ny bølge af smitte i disse dage har ramt Danmark, så vi nu befinder os i den mest kritiske og usikre situation siden marts.

Dansk økonomi ventes at vokse med 2,8 pct. i 2021 og 3,1 pct. i 2022 efter et fald på 3,8 pct. i år. Det viser den netop offentliggjorte udgave af Økonomisk Redegørelse. Tilbagegangen i dansk økonomi i 2020 bliver dermed mindre end tidligere ventet, og der er i den seneste prognose udsigt til, at økonomien overstiger niveauet før krisen i løbet af 2022. 

Det skal imidlertid understreges, at prognosen er udarbejdet før den seneste alvorlige udvikling, og at det videre økonomiske forløb fortsat vil være stærkt afhængig af, hvor effektivt det lykkes at bremse smitten. Derfor er prognosen behæftet med ekstra usikkerhed. Det står dog også klart i redegørelsen, at dansk økonomi har betydelig fleksibilitet og manøvrerum i de finanspolitiske rammer for 2021 til at håndtere udfordringer afledt af corona.

Fungerende finansminister Morten Bødskov siger:

Redegørelsen viser, at dansk økonomi indtil videre har klaret sig godt igennem coronakrisen sammenlignet med mange andre lande. Med de tal, vi har nu, vil vores aktive finanspolitik og senest den grønne genstart holde hånden under 55.000 danske job næste år. Samtidig er det dog vigtigt at slå fast, at vi netop nu står i den mest kritiske og usikre situation siden marts med en ny bølge af smitte, som må ventes at påvirke økonomien negativt. Derfor er regeringens førsteprioritet fortsat at få Danmark og dansk økonomi så sikkert igennem krisen som muligt.

De finanspolitiske tiltag, der har bidraget til at styrke økonomien i 2020, omfatter både hjælpepakker og stimuli-tiltag. Samlet set skønnes regeringens økonomiske politik at holde hånden under op mod 55.000 job i 2021 og 45.000 job i 2022.

Corona har udløst en ekstraordinær situation, og derfor har ekstraordinære tiltag været nødvendige. Mange spørger sig selv, om vi har råd? Det har vi. Dansk økonomi er grundlæggende sund, og de økonomiske tiltag er med til at forhindre, at krisen bliver endnu dybere og dermed endnu dyrere. Selvom vi får underskud i 2020, så er det ikke større end det overskud, der var året før, og Danmarks økonomi er fortsat robust, ligesom den offentlige gæld er lav. Derfor har vi også de nødvendige forudsætninger for at fortsætte de økonomiske krisetiltag, som har været med til at bringe os relativt godt igennem krisen.

I tredje kvartal var to tredjedele af de tabte job i foråret genvundet, og ledigheden faldt til 4,6 pct. af arbejdsstyrken fra et toppunkt på 5,6 pct. i maj. Beskæftigelsen ventes at stige med 15.000 personer i 2021 og yderligere 26.000 personer i 2022. Dermed vil beskæftigelsen i 2022 overstige niveauet før coronakrisen.

Det skønnes, at underskuddet på de offentlige finanser mindskes fra ca. 3,5 pct. af BNP i 2020 til 1,25 – 1,5 pct. af BNP i 2021-2022. Underskuddet på den strukturelle offentlige saldo holder sig inden for budgetlovens grænse og mindskes fra 2021 til 2022, ligesom den offentlige bruttogæld fortsat er moderat. Stillingen på de offentlige finanser og de underliggende strukturer og udsigter er fortsat sunde.

Endelig viser redegørelsen, at boligmarkedet efter en kortvarig nedgang i marts og april rettede sig med en stærk fremgang i salget og stigninger i boligpriserne. Der er udsigt til pæne prisstigninger både i år, næste år og i 2022.

Læs mere om Økonomisk Redegørelse, december 2020

Læs faktaarket Prognosen for dansk økonomi

Læs faktaarket Offentlige finanser og finanspolitik