Ny Kommission skal sætte fremtidens reformkurs

21-10-2020

Professor Nina Smith er udpeget som formand for Kommissionen for 2. generationsreformer, der blandt andet skal komme med forslag til, hvordan vi løfter beskæftigelsen og samtidig mindsker uligheden.

Coronakrisen har ført til et alvorligt tilbageslag for såvel den danske og den globale økonomi. Men det kortsigtede behov for genopretning af dansk økonomi må ikke stå i vejen for fortsat fokus på langsigtede ambitioner om vækst, velstand og gode livsmuligheder for alle.

Det danske samfund er grundlæggende stærkt. Blandt andet fordi en lang række reformer siden 1990’erne har øget arbejdsudbuddet, nedbragt ledigheden og styrket dansk økonomis langsigtede robusthed.

Men reformdagsordenen er ikke udtømt. Der er stadig komplekse udfordringer, som tidligere tiders reformer ikke tog godt nok hånd om. Udfordringer, som forbliver uløste, hvis tidligere reformers snævre fokus på incitamenter til beskæftigelse fastholdes. Derfor er der behov for en ny reformkurs, som den nye Kommission nu skal være med til at sætte.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Da jeg trådte til som finansminister, varslede jeg, at vi ville sætte en ny reformkurs. En socialdemokratisk reformkurs, hvor vi styrker beskæftigelsen og vores økonomi, uden at vi øger utrygheden eller uligheden. Det er det reformarbejde, vi nu sætter i gang. Vi kalder det 2. generationsreformer for at markere, at det er noget andet end det, vi kender som reformer i dag. Omdrejningspunktet vil være uddannelse og opkvalificering. Ambitionen er at styrke beskæftigelsen og samtidig hjælpe de danskere, der i dag befinder sig i periferien af vores fællesskab, ind på arbejdsmarkedet.

Kommissionens analyser forventes at kunne bidrage til at sætte tal på effekten af 2. generationsreformerne. Det står imidlertid allerede nu klart, at potentialet er stort.

F.eks. vil beskæftigelsen potentielt kunne blive løftet med i størrelsesordenen 11.000 personer på lang sigt, hvis man fremover kan få halvdelen af de 25-årige, der ikke har en uddannelse, løftet til faglært niveau. Lykkes det at mindske det gennemsnitlige sygefravær med én dag om året i kommuner og regioner, og en halv dag om året i staten og i den private sektor, vil det svare til årligt 5.000 flere fuldtidsansatte.

En række eksempler på potentialer ved 2. generationsreformerne vurderes således samlet set at have en beskæftigelseseffekt, der omtrent modsvarer effekten af en yderligere forhøjelse af folkepensionsalderen med 1 ½ år. Se oversigt med konkrete eksempler på potentialer nedenfor.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Der er alt for mange unge, som ikke får en uddannelse. For få ufaglærte tager voksen- og efteruddannelse. For mange nyuddannede starter deres arbejdsliv med arbejdsløshed. Mange indvandrere står fortsat uden for arbejdsfællesskabet. Det er problemer, som betyder, at der i dag er danskere, der befinder sig i periferien af vores samfund. For nogen bliver det måske en livslang kamp om at få ordentlig fodfæste i tilværelsen. Potentialet i at løse disse udfordringer er enormt – både samfundsøkonomisk og menneskeligt. Jeg er glad for, at netop Nina Smith har takket ja til at lede arbejdet.

Arbejdet forankres i Kommission for 2. generationsreformer med professor Nina Smith som formand. Reformerne skal understøtte reelt lige muligheder, så flere uddanner sig eller kommer i job, og så danskerne opnår de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Formand for Kommission for 2. generationsreformer Nina Smith siger:

De lavthængende frugter i forhold til at øge beskæftigelsen og sænke ledigheden er høstet. Fremtidig vækst og velstand kommer til at afhænge af vores evne til at udtænke nye reformer, som tager livtag med nutidens langt mere komplekse udfordringer blandt andet på uddannelsesområdet og i forhold til produktivitetsdagsordenen. Her er ingen lette løsninger, så det stiller store krav til et grundigt og seriøst forarbejde. Det glæder jeg mig til at stå i spidsen for.

Kommissionens officielle navn vil være ”Kommission for 2. generationsreformer, de nye reformveje”.

Medlemmerne er:

  • Professor Nina Smith, Aarhus Universitet (formand)
  • Professor David Dreyer Lassen, Københavns Universitet
  • Professor Philipp Schröder, Aarhus Universitet
  • Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet
  • Jørgen Søndergaard, seniorforsker i VIVE
  • Professor Jon Kvist, Roskilde Universitet
  • Agnete Raaschou-Nielsen, bestyrelsesformand for Arkil Holding og Danske Invest

Kommissionens arbejde vil løbe indtil 2022, men regeringen vil løbende præsentere nye initiativer og indsatser.


Læs kommissoriet for kommissionen for 2. generationsreformer, de nye reformveje

Læs analysen Behov for 2. generationsreformer

Læs oversigt med eksempler på potentialer ved 2. generationsreformer