Eftersyn af regneprincipper på personskatteområdet

13-05-2024
Nyhed

Finansministeriet og Skatteministeriet har givet adfærdsmodellerne for personskatteændringer et eftersyn. Det har ført til en række justeringer af de anvendte beregningsforudsætninger, der dog samlet set ikke ændrer væsentligt ved de skønnede effekter på arbejdsudbud og offentlige finanser sammenlignet med hidtil.

Finansministeriet

Finansministeriet og Skatteministeriet har sammen efterset regnemodellerne på personskatteområdet med henblik på at forny det empiriske grundlag for arbejdsudbudseffekter og som et led i det løbende arbejde med at dokumentere og sikre transparens om ministeriernes regneprincipper.

Eftersynet har ført til en række justeringer af ministeriernes regnemetoder på personskatteområdet. Samlet set er der dog tale om mindre og til dels modsatrettede justeringer, der ikke ændrer væsentligt på de samlede skønnede arbejdsudbuds- og provenuvirkninger af personskatteændringer sammenlignet med de hidtidige forudsætninger.

Eftersynet har omhandlet, hvad ændringer i personbeskatningen betyder dels for arbejdsindsatsen for allerede beskæftigede (timeeffekten), dels for antallet af personer som er i beskæftigelse (deltagelseseffekten). Derudover har eftersynet haft fokus på virkningen for de offentlige finanser som følge af de justerede arbejdsudbudsberegninger.

I forhold til timeeffekten fører eftersynet isoleret set til en opjustering af effekten ved at ændre på fx mellem- og topskatten, mens effekten af at ændre i fx bundskatten eller beskæftigelsesfradraget isoleret set er lidt lavere end med de hidtidige forudsætninger.

I forhold til deltagelseseffekten er der generelt højere effekter end hidtil af ændringer i brede skatteinstrumenter som fx beskæftigelsesfradraget, mens skattetiltag målrettet højindkomstgrupper fortsat kun har en meget begrænset deltagelseseffekt.

Samlet set har eftersynet som nævnt ikke ændret væsentligt ved de samlede skønnede adfærds- og provenuvirkninger af skatteændringer sammenlignet med hidtil.

Læs mere om Regneprincipper på personskatteområdet