Fra få til mange leverandører

21-05-2003

Det eksisterende udbud af leverandører er endnu for svagt til at sikre konkurrence og mangfoldighed på mange velfærdsområder. På ældreområdet forventes billedet dog at ændre sig efter indførelse af frit valg mellem private og offentlige leverandører.

Det eksisterende udbud af leverandører er endnu for svagt til at sikre konkurrence og mangfoldighed på mange velfærdsområder. På ældreområdet forventes billedet dog at ændre sig efter indførelse af frit valg mellem private og offentlige leverandører.

Regeringen har gennemført en række initiativer for at åbne markedet for private virksomheder og har dermed spillet op til øget konkurrenceudsættelse af de (amts) kommunale institutioner m.m. Det afgørende for udbygningen af markedet for velværdsydelser er, dels at den private sektor tager udfordringen op og tilbyder innovative og effektive løsninger, dels at (amts)kommunerne aktivt promoverer et friere valg imellem forskelligartede leverandører for de borgere, som er visiteret til at modtage velfærdsydelser. Den ønskede markedsopbygning forudsætter, at begge parter lærer af erfaringerne – på godt og ondt – med inddragelse af private leverandører.

Det er ambitionen for udvalget om øget konkurrence mellem leverandører af offentlig service at bidrage hertil gennem rapporten ”Fra få til mange leverandører”, som redegør for en række muligheder, deres fordele og ulemper i den konkrete tilrettelæggelse af konkurrencen mellem offentlige og private leverandører.

Udfra en gennemgang af det gældende og bebudede regelgrundlag konkluderer udvalget, at der er meget få retlige barrierer for inddragelse af private leverandører på de (amts) kommunale velfærdsområder. Efter at have beskrevet rammer og muligheder for at fremme skabelse af nye private leverandører, herunder gennem afknopning og etablering af fælles offentlig-private selskaber, går rapporten over til at behandle alternative modeller for inddragelse af private leverandører i en lokal afvejning af de mangeartede politiske hensyn og de markedsmæssige muligheder. Hovedvægten er lagt på (amts)kommunernes håndtering af de problemstillinger, som dækkes af kapiteloverskrifterne:

  • Udbud og udlicitering
  • Godkendelsesordninger ved frit valg
  • Om ejerskab til kapitalapparatet under konkurrence
  • Leverandørkreds og leverandørstyring

Da (amts)kommunale leverandører må forventes fortsat at dominere ”markedet” for velfærdsservice, lægges der under den sidste overskrift op til overvejelser af fordele og ulemper ved at åbne for nye organisationsformer med større selvstændighed for de udførende (amts)kommunale enheder, herunder resultatcentre med selvstændigt driftsansvar, selvejende institutioner og 100 pct. offentligt ejede aktieselskaber.