Budgetoversigt 2, august 2004

26-08-2004

Af Budgetoversigt 2, august 2004, fremgår det blandt andet, at finanslovsforslaget for 2005 indebærer et overskud på statens DAU-saldo på 20,5 mia. kr. i 2005, mens der i 2004 skønnes et DAU-overskud på 2,8 mia. kr.

Af Budgetoversigt 2, august 2004, fremgår det blandt andet, at finanslovsforslaget for 2005 indebærer et overskud på statens DAU-saldo på 20,5 mia.kr. i 2005, mens der i 2004 skønnes et DAU-overskud på 2,8 mia.kr. Stigningen i overskuddet fra 2004 til 2005 skyldes primært skønnet vækst i statens indtægter afledt af blandt andet udsigten til bedre konjunkturer, højere oliepriser og forventede engangsindtægter fra salg og omlægning af statslige aktiver med henblik på opbyningen af Højteknologifonden.  

Overskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes til 17,4 mia.kr. i 2004 og 29,7 mia.kr. i 2005. I forhold til majvurderingen er overskuddet i 2004 nedjusteret med ca. 3/4 mia.kr. blandt andet i lyset af et lavere provenu fra pensionsafkastskatten end ventet i maj, mens overskuddet i 2005 er opjusteret med godt 3½ mia.kr. navnlig som følge af forventede merindtægter fra Nordsøaktiviteterne. 

Finanspolitikken skønnes at bidrage neutralt til den økonomiske aktivitet i 2005, mens der navnlig som følge af nedsættelsen af skatten på arbejde skønnes et ekspansivt bidrag fra finanspolitikken til den økonomiske aktivitet i 2004 svarende til 0,5 pct. af BNP.