Staten som aktionær

12-01-2004

De seneste 10 års erfaringer med statens anvendelse af aktieselskabsformen viser, at der er en vis uklarhed om, hvilke vilkår og spilleregler der gælder, når et statsligt driftsområde etableres i aktieselskabsform.

De seneste 10 års erfaringer med statens anvendelse af aktieselskabsformen viser, at der er en vis uklarhed om, hvilke vilkår og spilleregler der gælder, når et statsligt driftsområde etableres i aktieselskabsform.

Sideløbende er der kommet en stadig voksende fokus på god selskabsledelse eller corporate governance. Diskussionen har i stort omfang fokuseret på private, børsnoterede selskaber, men har også direkte relevans for aktieselskaber med statslige deltagelse.

Regeringen traf på den baggrund i juni 2003 beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af Finansministeriet (formand), Trafikministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet, der skulle udarbejde retningslinjer for den praktiske udøvelse af det statslige ejerskab og statens anvendelse af selskabsformen. 

Resultatet foreligger nu i form af rapporten Staten som aktionær, der omhandler følgende emner:

Ejerpolitik – principper og spilleregler

 • Ansvarsfordelingen – minister, bestyrelse og direktion
 • Kommunikation mellem staten og bestyrelsen/selskabet
 • Bestyrelsesvalg
 • Staten som investor
 • Organiseringen af statens roller

Forventninger til statslige aktieselskaber

 • Åbenhed og gennemsigtighed
 • Bestyrelsens arbejdsform
 • Aflønning af medarbejdere, bestyrelse og direktion
 • Hensynet til andre politiske målsætninger

Aktieselskaber – hvorfor og hvornår

 • Formål og forudsætninger
 • Privatisering som styringsredskab