Betænkning nr. 1443 - Embedsmænds rådgivning og bistand

07-06-2004

Betænkning fra Udvalget om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre.

Betænkning fra Udvalget om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre.

Betænkning nr. 1443 om embedsmænds rådgivning og bistand er udarbejdet af et sagkyndigt udvalg med professor, dr. jur. Jens Peter Christensen som formand. Baggrunden for betænkningen er, at et enigt Folketing i januar 2003 vedtog, at et sagkyndigt udvalg skulle nedsættes med henblik på at analysere og vurdere behovet for en yderligere præcisering af reglerne for embedsmænd generelt og for embedsmænd ansat som særlige rådgivere, herunder som pressemedarbejdere (vedtagelse nr. V 36).

Udvalget vurderer i betænkningen behovet for at præcisere reglerne for det almindelige embedsværks rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre, og det gennemgår og analyserer de spørgsmål, som anvendelsen af særlige rådgivere kan rejse. Herudover gennemgår udvalget, hvilken betydning almindelige forvaltningsretlige regler om saglighed og lighed har for embedsmænds – herunder særlige rådgiveres – varetagelse af opgaver i forhold til pressen og vurderer i den forbindelse, om der kan være behov for at præcisere reglerne på dette område.