Omkostningsprincipper for statens selvforsikring

13-01-2006

I rapporten "Omkostninger og effektivitet i staten" (Finansministeriet, marts 2003) fremsætter udvalget om omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper forslag til en overgang til omkostningsprincipper i staten.

I rapporten ”Omkostninger og effektivitet i staten” (Finansministeriet, marts 2003) fremsætter udvalget om omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper forslag til en overgang til omkostningsprincipper i staten. Målet hermed er at opnå en bedre økonomistyring og mere omkostningsbevidst adfærd i statsinstitutionerne.

Det anføres i udvalgets rapport, at der i forbindelse med opfølgningen på rapporten skal overvejes nærmere, om der kan etableres en hensigtsmæssig udmøntning af konsekvenserne ved en overgang til omkostningsprincipper for statens skadesudgifter. Opfølgningen herpå udgøres af denne rapport, hvor der fremsættes forslag til etableringen af en model til finansiering af større skadesudgifter baseret på omkostningsprincipper.

I forbindelse med overvejelserne om indførelse af omkostningsprincipper for skadesudgifter foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt statens selvforsikringsordning skal opretholdes i sin nuværende form, eller i hvilket omfang der eventuelt skal tegnes forsikring hos private forsikringsselskaber.

Endvidere vurderes det, om den nuværende risikostyring og skadesadministration er hensigtsmæssig.

Denne rapport er også en del af opfølgningen på Rigsrevisionens beretning nr. 5/03 om statens selvforsikringsordning, jf. finansministerens § 18-redegørelse af 22. marts 2004. Rigsrevisionen bemærker i beretningen, at Finansministeriet ikke har foretaget beregninger af, om det er økonomisk fordelagtigt for staten at være selvforsikret, og stiller derved spørgsmålstegn ved det økonomiske rationale for selvforsikringsordningen.

Rigsrevisionen anbefaler endvidere, at det – når statslige aktiviteter kan medføre skader på privat ejendom – bør overvejes at overlade håndtering.

Redaktionen af rapporten er afsluttet ultimo 2005 og tager derfor ikke højde for de netop udstedte cirkulærer om statens selvforsikring og tjenesterejseforsikringen

Læs bilaget Rapport om selvforsikring her